factris invoice financing factoring

Privatumo politika

 

1. Kam skirta ši Privatumo politika?

Šia Privatumo politika (toliau — „Privatumo politika“) siekiama informuoti, kaip „factris“ (toliau — „Bendrovė“, „factris“ arba „mes“”) renka, saugo ir tvarko asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą; toliau — „Reglamentas“) ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą.

Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomi šie teisiniai pagrindai: sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas kartu su BDAR 7 straipsniu), būtinybė vykdyti sutartį su jumis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), tvarkymas teisiniams įsipareigojimams vykdyti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), teisėtas interesas tvarkant duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Mes turime teisėtą interesą aptikti ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui mūsų paslaugomis, taip pat turime teisėtą interesą tobulinti savo paslaugas ir pritaikyti jas jūsų poreikiams.

Gerbdama jūsų privatumą ir jūsų asmens duomenų apsaugą, Bendrovė deda visas pastangas, kad užtikrintų jūsų asmens duomenų ir kitos mūsų tvarkomos informacijos saugumą ir konfidencialumą.
Be to, remdamasi BDAR 25 straipsniu, Bendrovė taiko tiek pritaikytosios, tiek standartizuotosios duomenų apsaugos koncepcijas. Tai reiškia, kad Bendrovė saugo savo naudotojų teises pritaikydama duomenų apsaugos principus (pvz., duomenų minimizavimą), taip pat taiko standartizuotą principą, kad surinkti duomenys tarnauja tik būtiniesiems tikslams.

Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra keisti Privatumo politikos nuostatas. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei šie pakeitimai yra nedideli arba struktūriniai, jie įsigalios be išankstinio įspėjimo, o pareiga su jais susipažinti tenka jums. Tačiau jei pakeitimai yra esminiai ar reikšmingi, Bendrovė užtikrina, kad jos naudotojai būtų atitinkamai informuojami; taip pat prireikus Bendrovė gali prašyti jūsų sutikimo su naująja politika.
Svetainėje taip pat naudojami slapukai ir lankomumo sekimo priemonės.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2022 06 22

 

2. Kokius duomenis renkame ir kaip jie renkami?

Pagal BDAR 4 straipsnį „asmens duomenys“ — tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau — „duomenų subjektas“); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

Tvarkydama jūsų asmens duomenis Bendrovė laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai būtina atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai ir tik tais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant jūsų asmens duomenis;
 • Bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis griežtai laikydamasi teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tokia forma, kad būtų galima nustatyti jūsų tapatybę ne ilgiau, nei būtina asmens duomenų tvarkymo tikslais;
 • Tvarkant jūsų asmens duomenis, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo, taikomos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės.

Jūsų duomenys gali būti renkami įvairiais būdais:

 • Registruojantis mūsų svetainėje.
 • Paraiškos pateikimo metu ir po jo.
 • Užsiregistravus gauti mūsų naujienlaiškį.
 • Užpildant formas, tokias kaip „investuotojo forma“.
 • Atsiuntus bendrąsias užklausas.
 • Per jūsų naršyklės slapukus, naudojant arba naršant mūsų Svetainę.

2.1 Asmens duomenys tvarkomi pateikiant paraišką

Kai nusprendžiate kreiptis dėl finansavimo, pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą, kad galėtų jums suteikti mūsų paslaugas, Bendrovė (priklausomai nuo jurisdikcijos) gali ir turi teisę paprašyti jūsų pateikti savo asmens duomenis: bendrovės pavadinimą, vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, asmens tapatybės dokumento kopiją, pasą, vairuotojo pažymėjimą, nuotrauką, vaizdo įrašą, įmonės pavadinimą, telefono numerį, el. pašto adresą, jūsų pirkėją, prašomą finansuoti sumą, sąskaitų faktūrų apmokėjimo terminą, jūsų pastabas ir kitas galimas duomenų rūšis (pvz., galutinį naudos gavėją).

Pirmiau minėti asmens duomenys renkami tam, kad būtų galima susisiekti su jumis dėl galimo sąskaitų faktūrų finansavimo sutarties sudarymo ir (arba) imtis pirmųjų veiksmų sutarčiai sudaryti.

Be to, remiantis 6 straipsnio 1 dalies c punktu, surinkti duomenys gali būti saugomi teisinėms prievolėms ir rizikos vertinimui vykdyti, pvz., laikantis pinigų plovimo ir sukčiavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų, Kliento pažinimo (angl. „Know Your Customer“ arba KYC) / Kovos su pinigų plovimu (angl. „Anti-Money Laundering“ arba AML) patikrinimams, auditui, apskaitai, sankcijų taikymui ir pan.
Surinkti duomenys gali būti atskleisti kitoms šalims tiek, kiek to reikia tokių trečiųjų šalių ir Bendrovės sudarytoms sutartims vykdyti.

Be to, šiais tikslais Finansuotojas ir jo įgalioti asmenys ne tik tvarko Pardavėjo pateiktus asmens duomenis, bet ir renka bei tvarko asmens duomenis, gautus iš bet kokių trečiųjų šalių šaltinių, kaip antai kredito informacijos agentūros, kovos su finansiniais nusikaltimais ir terorizmu duomenų bazės ir bet kokie kiti vieši registrai.

Siekdama nustatyti Jūsų užsakymo metu nurodytų asmens duomenų saugojimo laikotarpį, Bendrovė taiko kriterijus, atitinkančius teisės aktuose nustatytas prievoles, taip pat atsižvelgdama į jūsų teises; pvz., Bendrovė nustato tokį asmens duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį prireikus galėtų būti užtikrinamas iš susitarimo kylančių reikalavimų vykdymas. Pavyzdžiui, su kova su pinigų plovimu susijusių duomenų saugojimo laikotarpis yra 5 metai, t. y. toks pat, kaip atitinkamos nusikalstamos veikos senaties terminas.

 

2.2 Tiesioginės rinkodaros ir rinkos tyrimo tikslais tvarkomi asmens duomenys

Remdamasi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, Bendrovė gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ir (arba) rinkos tyrimų tikslais, jei su tuo sutikote. Tokiu atveju Bendrovė gali siųsti jums tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, susijusius ne tik su jos teikiamomis paslaugomis, bet ir priminimus bei pranešimus iš savo partnerių bei reklamą apie siūlomas paslaugas ir (arba) produktus.

Jei norite gauti Bendrovės tiesioginės rinkodaros pasiūlymus (pvz., naujienlaiškius), galite nurodyti savo el. pašto adresą Svetainėje.

Jei sutikote užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį, mes galime naudoti jūsų el. pašto adresą ir telefono numerį teikti automatizuotais sprendimais (profiliavimu) pagrįstą informaciją apie prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas ar apklausas, taip pat siųsti kitas naujienas el. paštu, paštu, telefonu ar trumposiomis SMS žinutėmis ir susisiekti su jumis šiais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti šios prenumeratos, vadovaudamiesi instrukcijomis, pridėtomis prie pirminio pranešimo, arba informuodami mus apie tai elektroniniu paštu [email protected].

Jūsų asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros ir rinkos tyrimų tikslais, Bendrovėje bus įprastai saugomi penkerius metus, tačiau ne ilgiau nei galios jūsų suteiktas sutikimas.
Prašome atkreipti dėmesį, kad visada turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros ir rinkos tyrimų tikslais. Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų prenumeratos galite atsisakyti susisiekę su Bendrove el. paštu [email protected] arba spustelėję el. laiške esančią nuorodą, leidžiančią atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. 

2.3 Asmens duomenys, tvarkomi siekiant teikti jums informaciją

Jei norite susisiekti ir gauti papildomos informacijos, tai galite padaryti pateikdami užklausą Bendrovės interneto Svetainėje ir nurodydami savo vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, kad Bendrovė žinotų, kokiu adresu jums pateikti prašomą informaciją.

Šiuo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys bus saugomi Bendrovėje tiek laiko, kiek bus būtina tam, kad ji tinkamai išnagrinėtų jūsų pateiktą informaciją ir atsakytų į jums rūpimus klausimus.

 

3. Kam teikiami jūsų asmens duomenys?

Remdamasi BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, siekdama užtikrinti nepertraukiamą Bendrovės veiklą ir tinkamą paslaugų teikimą, Bendrovė gali atskleisti jūsų asmens duomenis savo Finansuotojui, klientų aptarnavimo, apskaitos ir rinkodaros padaliniams bei tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas Bendrovei, įskaitant rinkodaros įmones, informacinių technologijų paslaugų teikėjus, KYC/AML patikrinimus vykdančius subjektus, audito, apskaitos, teisinių ir skolų išieškojimo paslaugų įmones ir kitas šalis tiek, kiek to reikia tokių trečiųjų šalių ir Bendrovės sudarytoms sutartims vykdyti, jei tai yra pagrįstai būtina, norint pasiekti šioje Privatumo politikoje nurodytus tikslus. Tokiu atveju Bendrovė imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums padedantys duomenų tvarkytojai tvarkytų jiems patikėtus asmens duomenis Bendrovės nurodytais tikslais, atliktų veiksmus, kuriuos Bendrovė jiems pavedė atlikti, ir užtikrintų tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones. Bendrovės trečiosioms šalims pateikti arba iš jų gauti asmens duomenys gali būti perduodami arba saugomi geografiniame regione, kuriame taikomos kitokios privatumo prievolės nei taikomos jūsų kilmės šalyje.
Bendrovė šiuo metu neperduoda jūsų duomenų trečiosioms šalims su rinkodara susijusioms paslaugoms teikti. Jei Bendrovė pradės teikti duomenis trečiosioms šalims, tai bus esminis privatumo politikos pakeitimas, ir jūs (naudotojas) būsite tinkamai apie tai informuoti ir gausite pranešimą.

Bendrovė turi teisę perduoti jūsų tvarkomus asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms, kad tinkamai įgyvendintų teisės aktų reikalavimus. Be to, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami teisines paslaugas teikiantiems asmenims, kai šie asmens duomenys turi būti atskleisti siekiant apsaugoti, įgyvendinti ar ginti Bendrovės teises ir teisėtus interesus.

 

4. Jūsų teisės ir atsisakymo galimybė

Kaip duomenų subjektas, jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • gauti informaciją apie tai, kokie asmens duomenys buvo surinkti ir iš kokių šaltinių, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams jie yra ar buvo pateikti;
 • reikalauti, kad jūsų tvarkomi asmens duomenys būtų ištaisyti, jei šie duomenys yra netikslūs ir (arba) neišsamūs;
 • reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų sunaikinti arba kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų sustabdytas;
 • reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą ir (arba) prieštarauti tvarkymui;
 • gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui arba reikalauti, kad Bendrovė šiuos asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Bendrovė nevykdo jūsų asmens duomenų profiliavimo, kuris galėtų turėti jums teisinių pasekmių arba galėtų turėti jums didelės įtakos, tačiau teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus ir vykdant rinkos tyrimus, galite būti priskirti atitinkamai klientų kategorijai. Atsižvelgdami į tai, jūs turite teisę užsitikrinti žmogaus įsikišimą į šį procesą, išreikšti savo požiūrį ir ginčyti tokį sprendimą.

Jei sutikote gauti rinkodaros medžiagą, visada galite vėliau atsisakyti šio sutikimo.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nebeleisti Bendrovei susisiekti su jumis rinkodaros ar tyrimų tikslais.
Jei ketinate pasinaudoti savo teisėmis, galite susisiekti su Bendrove el. paštu [email protected] arba susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu adresu [email protected]. Prašome atkreipti dėmesį, kad naudodamiesi savo teisėmis turite tinkamai patvirtinti savo tapatybę. Todėl, jei ketinate siųsti prašymą Bendrovei, teisės aktų nustatyta tvarka privalote patvirtinti savo tapatybę elektroninėmis ryšio priemonėmis, leidžiančiomis ją nustatyti.

Bendrovė suteiks jums prašomą informaciją nemokamai per vieną mėnesį, tačiau jei jūsų siunčiami prašymai bus aiškiai nepagrįsti arba neproporcingi, ypač dėl pasikartojančio turinio, Bendrovė turi teisę taikyti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į su informacijos arba pranešimų teikimu ar jūsų prašomų veiksmų atlikimu susijusias administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal pateiktą prašymą.
Jei manote, kad Bendrovė netinkamai tvarko jūsų asmens duomenis arba netinkamai įgyvendina jūsų teises ar jų neužtikrina, pirmiausia turėtumėte susisiekti su Bendrove; Bendrovė yra pasirengusi bendradarbiauti su jumis, kad išspręstų iškilusias problemas. Jei nesate patenkinti Bendrovės atsakymu, taip pat turite teisę pateikti skundą nacionalinei priežiūros institucijai.

 

5. Kokios yra jūsų pareigos ir atsakomybė?

Naudodamiesi „factris“ teikiamomis paslaugomis, prisiimate visą atsakomybę už jūsų teikiamų asmens duomenų teisingumą ir tikslumą. Pateikdami asmens duomenis (pvz., užpildydami paraiškos formą), prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą.

Jei pasikeičia jūsų pateikti asmens duomenys ar kita susijusi informacija, turite atitinkamai pateikti mums atnaujintus duomenis.

Jei surenkami neteisingi duomenys, mes turime teisę apriboti / nutraukti paslaugų teikimą.

 

6. Kaip Bendrovė rūpinasi jūsų asmens duomenų saugumu?

Bendrovė naudoja atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo ir kitų neteisėtų veiksmų. Šios priemonės parenkamos atsižvelgiant į riziką jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms.

Šiuo atveju Bendrovė užtikrina griežtą prieigos prie tvarkomų asmens duomenų kontrolę, suteikdama prieigą tik Bendrovės darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra būtini jų darbui atlikti, taip pat stebėdama, kaip ši suteikta prieiga yra naudojama. Bendrovė saugo prieigą prie asmens duomenų tinkamo lygio slaptažodžiais ir sudaro konfidencialumo sutartis su asmenimis, kurie turi prieigą prie jūsų asmens duomenų.

Be to, Bendrovė naudoja saugią debesijos architektūrą, tai reiškia, kad mes nenaudojame nuosavų serverių. Prieiga prie įvairių mūsų duomenų bazių (pvz., programinės įrangos kūrimo ar registrų tvarkymo) suteikiama tik mūsų vyriausiajam technologijų vadovui (CTO) ir programinių sprendimų komandai. Konkrečios užduotys yra priskiriamos tik tam tikriems konkretiems skyriams; pavyzdžiui, slapukais surinkti duomenys yra prieinami tik Rinkodaros skyriui. Be to, kai įmanoma, Bendrovė naudoja asmens duomenų pseudonimizavimą ir standžiųjų diskų šifravimą; tai taikoma visos Bendrovės mastu. Bendrovė taip pat užtikrina internetinį saugumą, pvz., mūsų Svetainėje yra įdiegtas SSL saugumo sertifikatas. Taikoma slaptažodžių politika, kuri apsaugo duomenis ir kompiuterius nuo pašalinių įtakų, o siekiant užtikrinti duomenų atkuriamumą taip pat vykdomi reguliarūs patikrinimai ir rezervinių kopijų išsaugojimai. Galiausiai mes kasmet peržiūrime mūsų su privatumu ir duomenimis susijusią politiką ir veiklą.

Bendrovės darbuotojai, turintys prieigą prie asmens duomenų, supažindinami su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir užtikrina tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

 

7. Mūsų veikla socialinių tinklų svetainėse

Svetainėje pateikiamos nuorodos į Bendrovės socialinių tinklų paskyras. Visą jūsų per socialinius tinklus pateiktą informaciją (įskaitant žinutes, „patinka“ ir „sekti“ paspaudimus bei kitas komunikacijos formas) kontroliuoja socialinio tinklo svetainė. Svetainėje yra nuorodų į mūsų socialinių tinklų paskyras. Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei turite klausimų apie tai, kaip jie naudoja jūsų asmens duomenis.

 

8. Teisė pateikti skundą

Jei manote, kad jūsų privatumo teisės buvo pažeistos, galite kreiptis į Bendrovę el. paštu [email protected]. Taip pat galite pateikti skundą Nyderlandų duomenų apsaugos tarnybai arba kreiptis į teismą.

 

9. Kur kreiptis, jei turite klausimų?

Jei turite klausimų, galite susisiekti su Bendrove.

 

9.1 Kaip susisiekti su mumis

Jei turite klausimų apie Bendrovės privatumo politiką, mūsų turimus duomenis ar norėtumėte pasinaudoti savo duomenų apsaugos teisėmis, nedvejodami susisiekite su mumis.

Rašykite mums el. paštu: [email protected]
Skambinkite mums: +370 700 33344.
Arba rašykite mums adresu: Vokiečių g. 26, Vilnius 01130
Taip pat galite el. paštu susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu: [email protected]

 

9.2 Kaip susisiekti su atitinkama institucija

Jei pageidaujate pateikti skundą arba manote, kad Bendrovė tinkamai neišsprendė jums rūpimo klausimo, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Įstaigos kontaktai:
L. Sapiegos g. 17, Vilnius
(Įėjimas iš kairės pusės)
Tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445
Faks. (8 5) 261 94 94
El. paštas [email protected]
E. pristatymo dėžutė: 188607912

 

Susisiekite su Factris duomenų apsaugos tarnybos atstovu

Jūsų pranešimas dėl duomenų apsaugos ar privatumo:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.