Skip to main content

Website privacy richtlijnen

Voor wie zijn deze privacy richtlijnen bedoeld?


Deze privacy richtlijnen (hierna de “privacy richtlijnen” genoemd) zijn bedoeld om te informeren hoe Factris (hierna “het bedrijf” genoemd) persoonsgegevens verzamelt, opslaat en verwerkt waarbij ze rekening houden met de privacy van de persoon door het gebruik van de https://factris.com/nl website (hierna vermeld als “de website").
Al uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de regelgeving (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van april 2016 voor de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens en het vrije verkeer van zulke gegevens(de regelgeving op het gebied van de algehele bescherming van persoonsgegevens; hierna “de regelgeving” genoemd), de wet van de Republiek Litouwen voor de bescherming van persoonsgegevens, de wet van de Republiek Litouwen voor elektronische communicatie en overige wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
Met inachtneming van uw privacy en bescherming van uw persoonsgegevens zal het bedrijf al het mogelijke doen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en overige informatie die verwerkt wordt op de website van https://factris.com/nl te waarborgen.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor de bepalingen in de privacy richtlijnen naar eigen inzicht te wijzigen. Wijzigingen in de privacy richtlijnen zijn van kracht vanaf de dag dat ze gepubliceerd zijn op de website. Vanuit dit oogpunt heeft u, als u de website bezoekt, de plicht om er voor te zorgen dat u kennis heeft genomen van de meest recente versie van de privacy richtlijnen die op de website beschikbaar is en door steeds gebruik te maken van de diensten die worden aangeboden op de website gaat u akkoord met deze wijzigingen.


Wat zijn persoonsgegevens en hoe worden ze verwerkt?


Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u direct of indirect zouden kunnen identificeren door een verwijzing naar uw naam, BSN nummer, locatie gegevens en IP adres of andere factoren die specifiek zijn voor uw fysieke, psychologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houdt het bedrijf zich aan de volgende principes voor het
verwerken van persoonsgegevens: 

 • Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover ze nodig zijn voor de overeenkomstige duidelijk omschreven en rechtmatige doeleinden waarbij rekening gehouden wordt met uw privacybescherming.
 • Uw persoonsgegevens worden accuraat, eerlijk en rechtmatig verwerkt alleen voor doeleinden die consistent zijn met de doeleinden zoals ze vermeld waren voordat uw persoonsgegevens verzameld werden.
 • Het bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens strikt volgens de duidelijke en transparante vereisten voor het verwerken van persoonsgegevens zoals ze wettelijk zijn vastgesteld.
 • Uw persoonsgegevens worden in een zodanige vorm verwerkt die het mogelijk maakt om uw identiteit niet langer dan nodig is vast te stellen voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden.\
 • Bij het verwerken van persoonsgegevens worden passende technische en organisatorische maatregelen gebruikt om bescherming van persoonsgegevens te waarborgen waaronder bescherming tegen het onrechtmatig verwerken van gegevens en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade.
   


2.1 Verwerking van persoonsgegevens voor het indienen van een aanvraag


Als u besluit om een aanvraag in te dienen voor financiering, zal het bedrijf u vragen om uw persoonsgegevens aan te leveren: naam van de onderneming, uw volledige naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, koper, aangevraagde financiering, betalingsvoorwaarden, uw opmerkingen.
De bovengenoemde persoonsgegevens worden verzameld om contact met u op te kunnen nemen voor de mogelijke ter beschikking stelling van een financieringsovereenkomst.
Om de retentie periode voor de persoonsgegevens zoals gespecificeerd tijdens uw reservering te kunnen bepalen, past het bedrijf criteria toe die in overeenstemming zijn met de gespecificeerde wettelijke verplichtingen en ook rekening houdend met uw rechten, bijvoorbeeld het bedrijf stelt een retentie periode voor persoonsgegevens vast zodat indien nodig, vereisten voor de uitvoering van de overeenkomst aangeleverd kunnen worden.


2.2 Verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden


Als u direct marketing aanbiedingen van het bedrijf wilt ontvangen ( bijvoorbeeld nieuwsbrieven) kunt u uw e-mailadres op de website vermelden.
Het bedrijf verwerkt alleen uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden als u daarvoor toestemming heeft gegeven. In dit geval zal het bedrijf u niet alleen aanbiedingen sturen over de diensten die zij aanbiedt maar ook herinneringen en berichten van haar partners en reclame over de diensten en/of producten die zij aanbieden.
Als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief kunnen we uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken voor informatie gebaseerd op geautomatiseerde berichten (profilering) over goederen, diensten, kortingen, wedstrijden, evenementen, nieuws en opiniepeilingen even als voor het versturen van ander nieuws per e-mail, post, telefoon of sms en contact met u opnemen voor deze doeleinden.
Uw persoonsgegevens die zijn verwerkt voor direct marketing doeleinden worden gedurende 5 jaar opgeslagen bij het bedrijf, maar niet langer dan de geldigheidsduur van uw toestemming.
Let wel dat u altijd het recht heeft om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op elk moment in te trekken. U kunt zich uitschrijven voor direct marketing aanbiedingen door per email via [email protected] contact op te nemen met het bedrijf of door op de link te klikken in de email om geen direct marketing aanbiedingen meer te ontvangen.


2.3 Verwerkte persoonsgegevens voor het verstrekken van informatie


Als u contact wilt opnemen en aanvullende informatie wilt ontvangen, kunt u dit doen door een verzoek in te dienen op de website van het bedrijf en uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden zodat het bedrijf weet naar welk adres de gevraagde informatie verstuurd kan worden.
Uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt zijn, worden bij het bedrijf opgeslagen voor zolang als nodig is om de informatie die u verstrekt heeft te analyseren en de vragen die u gesteld heeft, te beantwoorden.


Aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt?


Om ervoor te zorgen dat werkzaamheden van het bedrijf ongehinderd door kunnen gaan en het aanbieden van diensten, kan het bedrijf uw persoonsgegevens verstrekken aan haar medewerkers, vertegenwoordigers, leveranciers, toeleveranciers en dienstverleners als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden zoals vermeld in deze privacy richtlijnen.
Het bedrijf kan ook uw persoonsgegevens doorgeven aan derden (gegevensverwerkers) die uw persoonsgegevens verwerken voor en op last van het bedrijf en/of daartoe toegang hebben, bijvoorbeeld dienstverleners die informatiesystemen ontwikkelen, beheren en onderhouden en andere individuen die het bedrijf helpen om u op de juiste manier diensten aan te bieden. In dit geval zal het bedrijf de juiste maatregelen nemen om er voor te zorgen dat de betrokken gegevensverwerkers alleen de persoonsgegevens verwerken die aan hen zijn toevertrouwd voor de doeleinden die zijn aangegeven door het bedrijf, alleen de acties uitvoeren die het bedrijf aan hen heeft opgedragen en voor passende organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens te zorgen.
Het bedrijf heeft het recht om uw verwerkte persoonsgegevens door te geven aan instellingen en instanties om op de juiste wijze wettelijke bepalingen te implementeren. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan personen die juridische diensten verlenen als deze persoonsgegevens bekend gemaakt moeten worden om de rechten wettelijke belangen van het bedrijf vast te leggen, te implementeren of te verdedigen. 


Welke rechten heeft u?


Als betrokkene heeft u het recht:

 • op de hoogte te zijn (geïnformeerd te worden) van het verwerken van uw persoonsgegevens;
  informatie te ontvangen waarover persoonsgegevens verzameld zijn en uit welke bronnen, voor welk doeleinde ze verwerkt zijn en aan welke gegevensontvangers ze verstrekt worden en werden;
 • om te eisen dat uw verwerkte persoonsgegevens gerectificeerd worden als de gegevens onjuist en/of niet volledig zijn;
 • om te eisen dat uw persoonsgegevens vernietigd worden of dat het verwerken van uw persoonsgegevens wordt uitgesteld als overbodige gegevens verwerkt worden, als u uw toestemming intrekt of als er daarvoor voldoende andere redenen zijn;
 • om de persoonsgegevens die u aan het bedrijf heeft verstrekt in een gangbare en machinaal leesbare format te ontvangen en om deze gegevens aan een andere gegevensbeheerder door te sturen of te eisen dat het bedrijf deze persoonsgegevens direct aan een andere gegevensbeheerder doorstuurt waar dit technisch mogelijk is (recht op gegevensportabiliteit);


Het bedrijf voert geen profilering van uw persoonsgegevens uit die juridische consequenties of grote gevolgen voor u kunnen hebben, maar voor aangepaste marketing aanbiedingen kunt u ingedeeld worden in een bepaalde klant groep; In het licht hiervan dit heeft u het recht om menselijke tussenkomst te krijgen, om uw mening te uiten en om de beslissing aan te vechten.
Als u uw rechten wilt uitoefenen kunt u per email contact opnemen met het bedrijf met [email protected] Let wel, als u uw rechten wilt uitoefenen moet u zich op de juiste wijze legitimeren. Daarom moet u uw identiteit bevestigen als u een verzoek wil sturen aan het bedrijf, volgens de procedure zoals wettelijk bepaald is, door middel van elektronische communicatiemiddelen die het mogelijk maken u te identificeren.
Het bedrijf zal u de binnen een maand de gevraagde informatie gratis verstrekken, maar als de verzoeken die u stuurt ongefundeerd of onevenredig zijn, in het bijzonder vanwege inhoudelijke herhalingen, heeft het bedrijf het recht om een redelijk bedrag te berekenen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie of mededelingen of acties die u vraagt, of te weigeren om actie te ondernemen volgens het verzoek.
Als u denkt dat het bedrijf uw persoonsgegevens niet op de juiste wijze verwerkt of implementeert of uw rechten niet implementeert dient u eerst contact op te nemen met het bedrijf; het bedrijf is bereid om samen met u problemen op te lossen. In het geval waarin u niet tevreden bent met het antwoord van het bedrijf, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende instantie.


Wat zijn uw plichten en verantwoordelijkheden?


Met behulp van de diensten die de website aanbiedt neemt u volledige verantwoordelijkheid voor de juistheid en accuratesse van de persoonsgegevens die u verstrekt. Door het verstrekken van persoonsgegevens (bijvoorbeeld door het invullen van een aanvraagformulier), neemt u volledige verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van het verstrekken van uw persoonsgegevens en bent u verantwoordelijk voor de eventuele geleden verliezen van het bedrijf en/of derden vanwege de onrechtmatige verwerking van dergelijke persoonsgegevens.
Als er wijzigingen zijn in de persoonsgegevens of overige informatie die u heeft verstrekt, wordt u verzocht om meteen persoonsgegevens of andere relevante informatie te wijzigen en/of aan te vullen, dit binnen (tien)werkdagen.


Welke rechten heeft het bedrijf?


Het bedrijf heeft het recht om toegang te weigeren tot de website als u onder de 16 jaar bent.
Indien het bedrijf twijfelt over de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens of andere informatie, heeft ze het recht om te vragen om deze gegevens of andere informatie aan te passen of aan te vullen.
Het bedrijf heeft het recht om informatie te sturen over wijzigingen in de diensten die de website vermeldt en/of de voorwaarden daarvan, even als overige informatie over de activiteiten van het bedrijf die je moet kennen.
Het bedrijf zal alles in het werk stellen om de website goed te laten werken en altijd goed laten functioneren, maar is niet verplicht om te garanderen dat de website ononderbroken werkt als die beïnvloed is door factoren buiten de macht van het bedrijf.


Hoe zorgt het bedrijf voor de veiligheid van uw persoonsgegevens?


Het bedrijf gebruikt passende organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde dan wel onrechtmatige vernietiging, schade,wijziging en andere onrechtmatige acties. Deze maatregelen zijn uitgekozen rekening houdend met de risico's van uw rechten en vrijheden als betrokkene.
In dit geval zorgt het bedrijf voor strikte toegangscontrole tot de verwerking van persoonsgegevens door alleen toegang te verlenen aan de medewerkers die persoonsgegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen en te controleren hoe de toegang gebruikt wordt. Het bedrijf beschermt de toegang tot persoonsgegevens met wachtwoorden van het juiste niveau en sluit geheimhoudingsovereenkomsten af met de individuen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens.
De medewerkers van het bedrijf die toegang hebben tot persoonsgegevens worden vertrouwd gemaakt met beschermende maatregelen voor persoonsgegevens en zorgen voor geheimhouding van de verwerkte persoonsgegevens.


Onze activiteiten op sociale netwerk sites


De website geeft links naar de sociale media accounts van het bedrijf. Alle informatie die u aan ons verstrekt door social media(waaronder berichten, gebruik van “Like” en “Follow” en andere vormen van communicatie) worden gecontroleerd door de sociale netwerk website beheerder. De website geeft links naar onze sociale media accounts. Op dit moment hebben we de volgende accounts:
• op Facebook, waarvoor de richtlijnen voor gegevensbeheer te vinden zijn op
https://www.facebook.com/privacy/explanation
• op Twitter, waarvoor de richtlijnen voor gegevens te vinden zijn op 

https://twitter.com/en/privacy
• op LinkedIn waarvoor de richtlijnen voor gegevens te vinden zijn op 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


We bevelen aan dat u berichten van derden leest en dat u meteen met de dienstverleners contact opneemt als u vragen heeft over hoe ze uw persoonsgegevens gebruiken.


Waar kunt u terecht als u vragen heeft?


Als u vragen heeft kunt u per email contact opnemen met het bedrijf via [email protected] of door +31205050333 te bellen.


Cookies


Om deze website goed te laten functioneren slaat deze soms kleine gegevensbestanden -cookies- op uw apparaat op. De meeste belangrijke websites doen hetzelfde.


Wat zijn cookies?


Een cookie is een klein tekstbestand dat de website opslaat op uw computer of GSM als u die bezoekt. De cookie maakt het mogelijk dat de website uw acties en voorkeuren “onthoudt” (zoals uw vestigingsnaam, taal, lettergrootte en andere weergave opties) voor een bepaalde tijd zodat u ze niet iedere keer als u de website bezoekt of opzoekt hoeft in te geven.


Wat voor soort cookies worden er gebruikt?


Noodzakelijke cookies; deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Ze geven toegang tot bepaalde functies van de website, zoals beveiliging van inlogcodes voor website accounts.

Analytische/prestatie cookies: deze cookies maken het mogelijk om gegevens te verzamelen over het aantal gebruikers dat de website heeft, de inhoud ze kiezen als ze iets opzoeken en overige informatie die nodig is om de website beter te laten functioneren.

Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt om een gebruiker te identificeren die de website herhaaldelijk gebruikt. Ze helpen de inhoud te personaliseren die wordt weergegeven op de website, slaan de gekozen instellingen op, enzovoort.

Reclame/cookies van derden: deze cookies maken het mogelijk om informatie over het gebruik van de website aan te passen aan de presentatie van reclame of andere gerichte informatie van belang voor de gebruiker.


Hoe gebruikt Factris (hierna genoemd “het bedrijf") cookies?


https://factris.com/nl gebruikt cookies om uw IP adres en bladerinformatie te verzamelen zoals de websites die u bezoekt of de tijd die u doorbrengt op elke website. Hierdoor kan de website uw systeem en instellingen onthouden.

Google Analytics cookies maken het voor het bedrijf mogelijk om opgevraagde websites en acties van website gebruikers te volgen, het bedrijf gebruikt deze gegevens om het gedrag van de bezoeker te analyseren en de website ervaring te verbeteren.

Google AdWords wordt gebruikt als een website reclame analyse dienst voor het volgen van conversie. Elke keer als een website bezoeker op een reclame klikt, plaatst Google AdWords een conversie tracking cookie op de harddisk van de bezoeker ("conversie cookie” genoemd) . Google AdWords verstrekt willekeurige informatie over u en uw zoek gewoontes voor marketingdoeleinden.

LinkedIn en Facebook reclame cookies maken het mogelijk reclame te laten zien aan website bezoekers gebaseerd op de pagina's die u bezocht en de keuzes u maakte; dit wordt gebruikt om de effectiviteit en prestatie kwaliteit van online marketing campagnes te meten door effectiviteit van reclame te beoordelen en voor u passende reclame aan te bieden aan samenwerkende adverteerders en om u relevante reclame te laten zien.

De cookies worden geïnstalleerd op uw apparaat als u onze website bezoekt. Let wel dat als u cookies in uw browser uitschakelt, sommige functies van de website gedeeltelijk of geheel niet meer beschikbaar zijn.

De rechtsgrond voor het gebruik van cookies is het rechtmatige belang van het bedrijf om voor de technische werking van de website te zorgen. In gevallen waar cookies gebruikt worden om uw voorkeuren te onthouden en om statistieken samen te stellen is uw toestemming de rechtsgrond.


Wie heeft toegang tot uw gegevens?


Toegang to statistische gegevens over de bezoekers van het bedrijf wordt gegeven aan medewerkers die voor het analyseren van deze website en het verbeteren ervan verantwoordelijk zijn.

Daarnaast kan toegang verleend worden tot technische documenten aan partners van het bedrijf die haar voorzien van website content management tools of de hosting diensten van het bedrijf.

De Google Analytic tool wordt door Google Inc.(USA) aangeboden die daarom ook toegang heeft tot de statistieken die met deze tool verzameld zijn. Google Inc. Houdt zich aan de principes van het EU – U.S. privacy schild dat waarborgt dat de dienstverlener voldoet aan de EU vereisten inzake de gegevensbescherming. De provider is onderworpen aan contractuele verplichtingen om privacy te waarborgen. U kunt er hier meer over lezen:

https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Partners Google AdWords, Facebook en LinkedIn hebben toegang tot cookies.


Hoe lang slaat het bedrijf gegevens op?


Het bedrijf gebruikt verzamelde gegevens voor analyse gedurende maximaal drie jaar. Cookies zijn meestal voor een korte tijd geldig die afhangt van het type cookie (één bezoek, één minuut, uur, dag, week of maand) maar in sommige gevallen kunnen ze maximaal vijf jaar geldig zijn.


Uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen


Door contact op te nemen met het bedrijf per email via [email protected] of andere contact details aangegeven door het bedrijf, kunt u uw rechten uitoefenen ook die verband houden met het verwerken van persoonsgegevens door middel van het gebruik van cookies. U moet uw applicatie samen met een identificatie document doorgeven of, zoals in de procedure bij wet vastgesteld, door elektronische communicatie middelen die het mogelijk maken om de persoon correct te identificeren nadat u uw identiteit heeft bevestigd.


U heeft het recht:

 • om kennis te nemen van de persoonsgegevens die verwerkt zijn;
 • te vragen dat uw persoonsgegevens gerectificeerd worden;
 • te vragen dat uw persoonsgegevens verwijderd worden;
 • indien van toepassing, uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken in te trekken;
 • indien van toepassing, het recht op gegevensportabilitieit;


In sommige gevallen heeft u het recht om te verzoeken dat het verwerken van persoonsgegevens beperkt wordt of niet in te stemmen met het verwerken van uw persoonsgegevens .


Op uw verzoek worden uw persoonsgegevens verwijderd en het bedrijf zal alleen kopieën van de informatie bewaren die nodig zijn om rechtmatige belangen van derden te beschermen om te voldoen aan de verplichtingen van overheidsinstanties, om geschillen te beslechten of om uitstel te verkrijgen.


Hoe beheer je cookies?


U kunt alle cookies op uw apparaat al verwijderen en u kunt ook de meeste browsers instellen om cookies uit te schakelen. Echter als u dit doet moet u misschien de gewenste instellingen handmatig ingeven elke keer als u de website bezoekt. Bovendien werken sommige diensten en functies misschien niet. U kunt cookies beheren en/of verwijderen op elk gewenst moment en op wat voor manier dan ook. De meeste browsers kunnen ingesteld worden om cookies uit te schakelen.


Cookies beheren in uw browser


In de meeste browsers kunt u:

 • controleren welke cookies zijn opgeslagen en individuele cookies verwijderen;
 • cookies van derden blokkeren;
 • cookies van specifieke websites blokkeren; 
 • alle cookies blokkeren;
 • alle cookies verwijderen door het sluiten van de browser.


Als u besluit cookies te verwijderen vergeet dan niet dat al uw opgeslagen voorkeuren ook verwijderd worden. Bovendien als u alle cookies blokkeert zullen veel websites (ook die van ons) niet goed functioneren of zal het browsen op de website helemaal niet werken. Daarom bevelen we aan om cookies niet uit te schakelen als u onze website gebruikt.


De do- not- track optie 


Do not track geeft bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat ze op websites gevolgd worden door wie dan ook en voor wat voor doeleinde dan ook, waaronder analyse, reclame en behoeften van sociale platforms. Hoe zet je de do- not- track optie in je browser aan?


Of door het bezoeken van:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Het recht om een klacht in te dienen
Als u denkt dat uw recht op privacy geschonden is kunt u per email via [email protected] contact opnemen met het bedrijf. U kunt ook een klacht indienen bij de landelijke Inspectie voor gegevensbescherming of bij de rechtbank.