factris invoice financing factoring

Politique en matière de confidentialité

 

1. À qui s’adresse cette politique de confidentialité ?

Cette politique de confidentialité (ci-après – « la politique de confidentialité ») a pour but d’informer sur la manière dont Factris (ci-après – « la société » ou « Factris » ou « nous ») collecte, stocke et traite les données personnelles.

Vos données personnelles sont traitées conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le Règlement général sur la protection des données ; ci-après – « le règlement »), ainsi qu’à d’autres législations réglementant la protection des données personnelles.

Le traitement de vos données personnelles repose sur les bases légales suivantes : le consentement (article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD en combinaison avec l’article 7 du RGPD), la nécessité d’exécuter un contrat avec vous (article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD), le traitement pour respecter des obligations légales (article 6, paragraphe 1, point c) du RGPD), l’intérêt légitime du traitement des données (article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD).

Nous avons un intérêt légitime à détecter et à prévenir l’utilisation abusive de nos services, et nous avons également un intérêt légitime à améliorer nos services et à les adapter à vos besoins.
Dans le respect de votre vie privée et de la protection de vos données personnelles, la société mettra tout en œuvre pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles et autres informations traitées par nos soins.

En outre, sur la base de l’article 25 du RGPD, la société s’engage à respecter les concepts de protection des données par conception et par défaut. Cela signifie que, de par sa conception, la société protège les droits de ses utilisateurs par le biais de principes de protection des données (tels que la minimisation des données), et garantit par défaut que les données collectées sont destinées à des fins nécessaires.

La société se réserve le droit de modifier les dispositions de la politique de confidentialité à sa discrétion. Les modifications apportées à la politique de confidentialité entrent en vigueur le jour de leur publication sur le site web. Si les modifications sont mineures ou structurelles, elles prendront effet sans préavis et l’obligation d’informer vous incombera. Toutefois, si les changements sont substantiels ou importants, la société veillera à ce que ses utilisateurs soient informés en conséquence et, le cas échéant, la société demandera leur consentement à la nouvelle politique.

Ce site web utilise également des cookies et des trackers.

Cette page a été mise à jour le : 22/04/2021

 

2. Quelles données collectons-nous et de quelle manière ?

Selon l’article 4 du RGPD, on entend par « données à caractère personnel » toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (« personne concernée ») ; est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique ;

Lors du traitement de vos données personnelles, la société adhère aux principes suivants pour le traitement des données personnelles :

 • Vos données personnelles ne seront traitées que dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs correspondants, clairement définis et légitimes, en tenant compte de la protection de votre vie privée ;
 • Vos données personnelles seront traitées de manière précise, équitable et légale et uniquement à des fins conformes à celles indiquées avant la collecte de vos données personnelles ;
 • La société traite vos données personnelles dans le strict respect des exigences claires et transparentes relatives au traitement des données personnelles établies par la loi ;
 • Vos données personnelles seront traitées sous une forme qui ne permet pas l’identification pendant une durée supérieure à celle nécessaire aux fins pour lesquelles les données personnelles sont traitées ;
 • Lors du traitement de vos données personnelles, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour assurer la protection des données personnelles, y compris la protection contre le traitement illégal des données et contre la perte, la destruction et les dommages accidentels.

 

Vos données peuvent être collectées de plusieurs manières :

 • Lors de votre inscription sur notre site web.
 • Pendant et après la soumission d’une demande.
 • Lors de votre inscription à notre newsletter.
 • Lorsque vous remplissez des formulaires comme le « formulaire investisseurs ».
 • En envoyant des questions générales.
 • En utilisant ou en consultant notre site web via les cookies de votre navigateur.

 

2.1 Persoonlijke gegevens verwerkt door het indienen van een aanvraag

Wanneer u besluit om financiering aan te vragen, op basis van artikel 6 (1) (b) van de AVG, om u onze diensten te verlenen, kan en mag het bedrijf (afhankelijk van het rechtsgebied) u vragen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken: bedrijfsnaam, uw volledige naam, geboortedatum, woonadres, kopie identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs, foto, video, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, koper, aangevraagd financieringsbedrag, betalingstermijn factuur, uw opmerkingen en mogelijk andere soorten gegevens (zoals de uiteindelijke begunstigde).

Voornoemde persoonsgegevens worden verzameld om contact met u op te nemen over het eventueel afsluiten van een factuur financieringsovereenkomst en/of om de eerste stappen te zetten om de overeenkomst af te sluiten.

Bovendien, met betrekking tot artikel 6 (1) (c), kunnen de verzamelde gegevens worden bewaard voor wettelijke verplichtingen en risicobeoordeling, zoals naleving van witwas- en fraude-gerelateerde wetgeving, Ken Uw Klant/Anti Witwassen-controles, audit, boekhouding, sancties, etc.

De verzamelde gegevens kunnen aan andere partijen worden verstrekt voor zover dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten tussen die derde partijen en het bedrijf.

Bovendien zullen de financier en zijn rechtverkrijgenden voor die doeleinden niet alleen persoonlijke gegevens verwerken die door de verkoper zijn verstrekt, maar ook persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken uit bronnen van derden, waaronder mogelijk kredietinformatiebureaus, financiële misdaad- en terrorismedatabases en elk ander openbaar register.

Om de bewaartermijn te bepalen voor de persoonlijke gegevens die tijdens uw reservering zijn gespecificeerd, past het bedrijf criteria toe die in overeenstemming zijn met de verplichtingen die zijn gespecificeerd in de wetgeving en houdt het ook rekening met uw rechten. Bijvoorbeeld: het bedrijf stelt een bewaartermijn voor persoonlijke gegevens in waarin eisen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst kunnen worden gesteld, voor voorkomende gevallen. De bewaartermijn voor Anti Witwassen-gerelateerde gegevens is bijvoorbeeld 5 jaar, wat hetzelfde is als de verjaringstermijn voor criminele activiteiten.

 

2.2. Persoonlijke gegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden en marktonderzoek

Op basis van artikel 6 (1) (f) van de AVG kan en mag het bedrijf uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden en/of marktonderzoeksdoeleinden, op voorwaarde dat u hiermee heeft ingestemd. In dat geval kan het bedrijf u directmarketingaanbiedingen sturen die niet alleen betrekking hebben op de diensten die het aanbiedt, maar ook herinneringen en berichten van zijn partners en advertenties over de diensten en/of producten die zij aanbieden.

Als u de directmarketingaanbiedingen van het bedrijf (bijv. nieuwsbrieven) wilt ontvangen, kunt u uw e-mailadres opgeven op de website.

Als u akkoord bent gegaan met het abonneren op onze nieuwsbrief, kunnen we uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken voor informatie op basis van geautomatiseerde oplossingen (profilering) over goederen, diensten, kortingen, aanbiedingen, prijsvragen, evenementen, nieuws of opiniepeilingen, evenals om ander nieuws per e-mail, post, telefoon of sms te sturen en hiervoor contact met u op te nemen. U hebt het recht om u op elk moment hiervoor uit te schrijven door de instructies bij het oorspronkelijke bericht te volgen of door ons een e-mail te sturen op [email protected].

Uw persoonsgegevens die worden verwerkt voor directmarketing- en marktonderzoekdoeleinden worden vijf jaar bij het bedrijf bewaard, maar niet langer dan de geldigheid van uw toestemming. Houd er rekening mee dat u altijd het recht heeft om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketing- en marktonderzoekdoeleinden op elk moment in te trekken. U kunt zich uitschrijven voor aanbiedingen voor direct marketing door contact op te nemen met het bedrijf via e-mail op [email protected] of door op de link in de e-mail te klikken waarmee u zich kunt afmelden voor het ontvangen van aanbiedingen voor direct marketing.

 

2.3 Persoonlijke gegevens verwerkt met als doel u informatie te bieden

Als u contact wilt opnemen en aanvullende informatie wilt ontvangen, kunt u dit doen door een aanvraag in te dienen op de website van het bedrijf en uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres op te geven, zodat het bedrijf weet op welk adres het u de gevraagde informatie moet verstrekken. Uw persoonlijke gegevens die voor dit doel worden verwerkt, worden bij het bedrijf bewaard zolang het nodig is om de door u verstrekte informatie goed te analyseren en uw vragen te beantwoorden.

3. Aan wie geven wij uw persoonlijke gegevens?

Op basis van artikel 6 (1) (b) van de AVG, om een ononderbroken bedrijfsvoering en de juiste dienstverlening te garanderen, kan het bedrijf uw persoonsgegevens bekendmaken aan zijn financier, klantenservice, boekhouding en marketing en aan derden die diensten verlenen aan het bedrijf, waaronder marketingbedrijven, informatietechnologiedienstverleners, entiteiten die Ken Uw Klant/Anti Witwassen-controles screenen, audit-, boekhoudkundige, juridische en incassodiensten en andere partijen voor zover vereist voor de uitvoering van overeenkomsten gesloten door en tussen dergelijke derde partijen en het bedrijf, als dit redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit privacybeleid worden vermeld. In dit geval zal het bedrijf passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de ondersteunende gegevensverwerkers alleen de persoonlijke gegevens verwerken die hen zijn toevertrouwd voor de doeleinden die door het bedrijf zijn gespecificeerd, de acties uitvoeren die het bedrijf hen heeft opgedragen om te voltooien, en zorgen voor passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens die door het bedrijf worden verstrekt aan of verkregen uit externe bronnen, kunnen worden overgedragen naar of opgeslagen in een geografische regio die andere privacyverplichtingen oplegt dan uw land van herkomst.

Het bedrijf geeft uw gegevens momenteel niet door aan derden voor marketinggerelateerde diensten. Als het bedrijf begint met het overdragen van gegevens aan derden, vormt dit een wezenlijke wijziging van het privacybeleid en wordt u (de gebruiker) naar behoren op de hoogte gesteld en geïnformeerd.

Het bedrijf heeft het recht om uw verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan overheidsinstellingen en organen om de wettelijke vereisten naar behoren te implementeren. Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan personen die juridische diensten verlenen wanneer deze persoonlijke gegevens moeten worden bekendgemaakt om de rechten en legitieme belangen van het bedrijf vast te stellen, te implementeren of te verdedigen.

 

4. Uw rechten en afmelden

Als betrokkene heeft u het recht:

 • om te weten (geïnformeerd te worden) over de verwerking van uw persoonsgegevens;
  om informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens zijn verzameld en uit welke bronnen, met welk doel ze worden verwerkt en aan welke ontvangers van gegevens ze worden of zijn verstrekt;
 • te eisen dat uw persoonsgegevens die worden verwerkt, worden gecorrigeerd als de gegevens onjuist en/of onvolledig zijn;
 • om te eisen dat uw persoonsgegevens worden vernietigd of dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt opgeschort;
 • om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen en/of bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • om de persoonlijke gegevens met betrekking tot u te ontvangen die u aan het bedrijf hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en om deze gegevens door te sturen naar een andere gegevensbeheerder, of om te eisen dat het bedrijf deze persoonlijke gegevens rechtstreeks doorstuurt naar een andere gegevensbeheerder waar dit technisch mogelijk is (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Het bedrijf voert geen profilering uit van uw persoonlijke gegevens, wat juridische gevolgen voor u kan hebben of een grote impact op u kan hebben, maar door op maat gemaakte marketingaanbiedingen en marktonderzoek te verstrekken, kan het zijn dat u in een relevante klantencategorie wordt ingedeeld. In het licht hiervan hebt u het recht om menselijke tussenkomst te eisen, uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

Als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van marketing, kunt u zich op een later tijdstip altijd afmelden. U hebt op elk moment het recht om te voorkomen dat het bedrijf contact met u opneemt voor marketing- of onderzoeksdoeleinden.

Als u van plan bent uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met het bedrijf via e-mail op [email protected] of met onze functionaris voor gegevensbescherming op [email protected]. Houd er rekening mee dat u bij het uitoefenen van uw rechten uw identiteit naar behoren moet verifiëren. Daarom, als u van plan bent een verzoek aan het bedrijf te sturen, moet u uw identiteit bevestigen, in de procedure die door de wet is vastgelegd, door middel van elektronische communicatiemiddelen die het mogelijk maken u te identificeren.

Het bedrijf zal u binnen een maand gratis de gevraagde informatie verstrekken, maar als de verzoeken die u verzendt duidelijk niet onderbouwd of onevenredig zijn, met name vanwege hun repetitieve inhoud, heeft het bedrijf het recht om een redelijke vergoeding in rekening te brengen, rekening houdend met de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie of van de kennisgevingen of acties die u aanvraagt, of om te weigeren actie te ondernemen op basis van het verzoek.

Als u van mening bent dat het bedrijf uw persoonlijke gegevens niet correct verwerkt of uw rechten niet naar behoren of niet implementeert, dient u eerst contact op te nemen met het bedrijf; het bedrijf staat klaar om met u samen te werken om eventuele problemen op te lossen. Als u niet tevreden bent met de reactie van het bedrijf, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

 

5. Wat zijn uw plichten en verantwoordelijkheden?

Door gebruik te maken van de diensten van Factris, aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor de juistheid en nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens die u verstrekt. Door persoonlijke gegevens in te dienen (bijvoorbeeld door een aanvraagformulier in te vullen), aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van de indiening van uw persoonlijke gegevens.

Als er wijzigingen zijn in de persoonlijke gegevens of andere gerelateerde informatie die u heeft verstrekt, moet u ons dienovereenkomstig informeren

Als er onjuiste gegevens zijn verzameld, hebben we het recht om de servicerelatie te beperken/beëindigen.

 

6. Hoe zorgt het bedrijf voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens?

Het bedrijf gebruikt passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, beschadiging, wijziging en andere onwettige handelingen. Bij de keuze van deze maatregelen wordt rekening gehouden met de risico’s voor uw rechten en vrijheden als betrokkene.

In dit geval zorgt het bedrijf voor een strikte toegangscontrole tot de verwerkte persoonsgegevens, geeft het uitsluitend toegang aan de werknemers van het bedrijf voor wie de persoonsgegevens nodig zijn om hun werk uit te voeren, en controleert het hoe de verleende toegang wordt gebruikt. Het bedrijf beschermt de toegang tot persoonlijke gegevens met wachtwoorden van het juiste niveau en sluit vertrouwelijkheidsovereenkomsten met de personen die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.

Bovendien gebruikt het bedrijf een veilige, in de cloud gehoste architectuur, wat betekent dat er geen servers door ons worden beheerd. Toegang tot onze verschillende databases (bijvoorbeeld voor softwareontwikkeling of het bijhouden van registers) is beperkt tot onze CTO en het ontwikkelingsteam. Specifieke taken zijn beperkt tot specifieke afdelingen; De gegevens die door cookies worden verzameld, zijn bijvoorbeeld alleen beschikbaar voor de afdeling Marketing. Bovendien maakt het bedrijf, waar mogelijk, gebruik van pseudonimisering van persoonlijke gegevens en versleuteling van harde schijven, wat in het hele bedrijf wordt toegepast. Het bedrijf biedt ook online beveiliging: onze website heeft bijvoorbeeld een SSL-beveiligingscertificaat. Er is een wachtwoordbeleid dat de gegevens en computers tegen indringers beschermt, evenals regelmatige controles en back-ups om herstelbaarheid te garanderen. Ten slotte hebben we jaarlijks evaluaties van ons beleid en onze activiteiten met betrekking tot privacy en gegevens.

De medewerkers van het bedrijf die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, zijn bekend met de vereisten voor de bescherming van persoonlijke gegevens en zorgen voor de vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonlijke gegevens.

 

7. Onze activiteiten op sociale mediaplatformen

De website biedt links naar de sociale media-accounts van het bedrijf. De sociale netwerkwebsite (en de relevante gegevensbeheerder) beheert alle informatie die u ons verstrekt via sociale media (inclusief berichten, gebruik van « Vind ik leuk » en « Volgen » en andere vormen van communicatie). De website bevat links naar onze sociale media-accounts. We hebben momenteel de volgende accounts:

We raden u aan de privacyverklaringen van derden te lezen en rechtstreeks contact op te nemen met deze serviceproviders als u vragen heeft over hoe zij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

 

8. Het recht om een klacht in te dienen

Als u van mening bent dat uw privacyrechten zijn geschonden, kunt u per e-mail contact opnemen met het bedrijf via [email protected]. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter.

 

9. Waar kunt u terecht met vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het bedrijf.

 

9.1 Hoe u contact met ons kunt opnemen?

Als u vragen heeft over het privacybeleid van het bedrijf, de gegevens die we over u bewaren, of als u uw rechten op gegevensbescherming wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

E-mail ons op: [email protected]
Bel ons: +31 20 50 50333.
Of schrijf ons op: Er moet hier een postbus worden toegevoegd.
Of u kunt een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming: [email protected]

 

9.2 Hoe u contact kunt opnemen met de juiste autoriteit?

Als u een klacht wilt melden of als u vindt dat het bedrijf uw klacht niet op bevredigende wijze heeft afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

postadres
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Telefoon
Telefoonnummer: (+31) – (0) 70 – 888 85 00
Fax: (+31) – (0) 70 – 888 85 01
Bezoekadres
(alleen op afspraak)
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Factris

Uw vraag over gegevensbescherming of privacy:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.