factris invoice financing factoring

Privacybeleid

 

1. Voor wie is dit privacybeleid bedoeld?

Dit privacybeleid (hierna – het “Privacybeleid”) is bedoeld om te informeren hoe Factris (hierna – “het bedrijf” of “Factris” of “wij” of “ons”) persoonlijke gegevens verzamelt, opslaat en verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming; hierna – “de Verordening”), en andere wetgeving die de bescherming van persoonsgegevens regelt.

De verwerking van uw persoonsgegevens heeft de volgende rechtsgrondslagen: toestemming (artikel 6 (1) (a) van de AVG in combinatie met artikel 7 van de AVG), de noodzaak om een contract met u te vervullen (artikel 6 (1) (b) van de AVG), verwerking om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 (1) (c) van de AVG), gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking (artikel 6 (1) (f) van de AVG).
We hebben een gerechtvaardigd belang om misbruik van onze diensten op te sporen en te voorkomen en we hebben ook een gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te verbeteren en af te stemmen op uw behoeften.

Met respect voor uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens zal het bedrijf er alles aan doen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en andere informatie die door ons wordt verwerkt te waarborgen. Bovendien houdt het bedrijf zich, op basis van artikel 25 van de AVG, bezig met de concepten van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen. Dit betekent dat het bedrijf door zijn ontwerp de rechten van zijn gebruikers beschermt door middel van gegevensbeschermingsprincipes (zoals gegevensminimalisatie), en dat er standaard voor wordt gezorgd dat de verzamelde gegevens de noodzakelijke doeleinden hebben.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de bepalingen van het privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen in het privacybeleid worden van kracht vanaf de dag van publicatie op de website. Als het om kleine of structurele wijzigingen gaat, treden ze zonder voorafgaande kennisgeving in werking en rust de informatieplicht op u. Als de wijzigingen echter substantieel of wezenlijk zijn, zal het bedrijf ervoor zorgen dat zijn gebruikers dienovereenkomstig worden geïnformeerd, en waar nodig, zal het bedrijf toestemming vragen met betrekking tot het nieuwe beleid.

De website maakt ook gebruik van cookies en trackers.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 06-12-2023.

2. Welke gegevens verzamelen wij en hoe doen wij dat?

Volgens artikel 4 van de AVG betekent ‘persoonsgegevens’ alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificateur zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificateur of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens houdt het bedrijf zich aan de volgende principes voor de verwerking van persoonlijke gegevens:

 • Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor zover dat nodig is om de overeenkomstige duidelijk omschreven en legitieme doeleinden te bereiken, rekening houdend met de bescherming van uw privacy;
 • Uw persoonlijke gegevens worden nauwkeurig, eerlijk en rechtmatig verwerkt en alleen verwerkt voor doeleinden die consistent zijn met de doeleinden die nodig zijn voor;
 • Het bedrijf verwerkt uw persoonlijke gegevens strikt in overeenstemming met de duidelijke en transparante vereisten voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals vastgelegd in de wet;
 • Uw persoonsgegevens worden in een zodanige vorm verwerkt dat u uw identiteit niet langer kunt achterhalen dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Bij het verwerken van uw persoonsgegevens worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen, inclusief bescherming tegen onrechtmatige gegevensverwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging.

Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld:

 • Door u te registreren op onze website.
 • Tijdens en na het indienen van een aanvraag.
 • Door aanmelding voor onze nieuwsbrief.
 • Door formulieren in te vullen zoals het “het investeerdersformulier”.
 • Door algemene vragen in te sturen.
 • Door het gebruiken of bekijken van onze website via de cookies van uw browser.

2.1 Persoonlijke gegevens verwerkt door het indienen van een aanvraag

Wanneer u besluit om financiering aan te vragen dan mag op basis van artikel 6 (1) (b) van de AVG het bedrijf (afhankelijk van het rechtsgebied) u vragen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken om onze diensten te kunnen verlenen. De volgende persoonlijke gegevens mogen opgevraagd worden: bedrijfsnaam, uw volledige naam, geboortedatum, woonadres, kopie identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs, foto, video, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, koper, aangevraagd financieringsbedrag, betalingstermijn factuur, uw opmerkingen en mogelijk andere soorten gegevens (zoals de uiteindelijke begunstigde).

Voornoemde persoonsgegevens worden verzameld om contact met u op te nemen over het eventueel afsluiten van een financieringsovereenkomst en/of om de eerste stappen te zetten om de overeenkomst af te sluiten.

Bovendien kunnen de verzamelde gegevens, op grond van artikel 6 (10) (c), worden bewaard voor wettelijke verplichtingen en risicobeoordeling, zoals naleving van witwas- en fraude-gerelateerde wetgeving, KYC’s/Anti Witwassen-controles, audit, boekhouding, sancties, etc.

De verzamelde gegevens kunnen aan andere partijen worden verstrekt voor zover dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten tussen die derde partijen en het bedrijf.

De financier en zijn rechtverkrijgenden zullen niet alleen de door de verkoper verstrekte persoonlijke gegevens verwerken voor deze doeleinden, maar zullen ook persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken uit externe bronnen. Deze bronnen omvatten mogelijk kredietinformatiebureaus, databases voor financiële misdaad en terrorisme, evenals andere openbare registers

Het bedrijf hanteert specifieke criteria, in lijn met de wettelijke verplichtingen, om de bewaartermijn van de persoonlijke gegevens die zijn verstrekt tijdens uw reservering vast te stellen. Hierbij houdt het bedrijf tevens rekening met uw rechten. Voor het bepalen van de bewaartermijn van persoonlijke gegevens, hanteert het bedrijf criteria die relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en voor mogelijke incidentele gevallen.

2.2. Persoonlijke gegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden en marktonderzoek

Conform artikel 6 (1) (f) van de AVG heeft het bedrijf het recht en de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te verwerken voor direct marketing en/of marktonderzoek, op voorwaarde van uw voorafgaande toestemming. Als u hiermee instemt, kan het bedrijf u direct marketingaanbiedingen sturen die niet alleen betrekking hebben op de eigen diensten, maar ook op herinneringen en berichten van partners, evenals advertenties over diensten en/of producten die zij aanbieden.

Wanneer u zich wilt aanmelden voor directe marketingaanbiedingen van het bedrijf, zoals nieuwsbrieven kunt u uw e-mailadres opgeven via de website.

Door in te stemmen met onze nieuwsbrief, kunnen we gebruikmaken van uw e-mailadres en telefoonnummer voor geautomatiseerde profielgerichte informatie over goederen, diensten, kortingen, aanbiedingen, prijsvragen, evenementen, nieuws, of enquêtes. Dit omvat ook het sturen van ander nieuws per e-mail, post, telefoon of sms en het daarvoor met u opnemen. Op elk moment heeft u het recht om u hiervoor uit te schrijven door de instructies in het oorspronkelijke bericht te volgen of door ons een e-mail te sturen naar [email protected].

Uw persoonsgegevens, verwerkt voor direct marketing en marktonderzoek, worden gedurende vijf jaar bewaard door het bedrijf, tenzij uw toestemming eerder vervalt. Het is belangrijk op te merken dat u te allen tijde het recht heeft om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing en marktonderzoek in te trekken. U kunt afmelden voor direct marketingaanbiedingen door contact op te nemen met het bedrijf via e-mail op [email protected] of door te klikken op de afmeldlink in de ontvangen e-mail.

2.3 Persoonlijke gegevens verwerkt met als doel u informatie te bieden

Om contact op te nemen en aanvullende informatie te verkrijgen, kunt u een aanvraag indienen via de website van het bedrijf. U wordt gevraagd uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken. Op deze manier kan het bedrijf de gevraagde informatie naar het door u opgegeven adres sturen. Uw persoonlijke gegevens die voor dit doel worden verwerkt, blijven bij het bedrijf zolang als nodig is voor een grondige analyse van de verstrekte informatie en om uw vragen te beantwoorden.

3. Aan wie geven wij uw persoonlijke gegevens?

In overeenstemming met artikel 6 (1) (b) van de AVG, om een ononderbroken bedrijfsvoering en adequate dienstverlening te waarborgen, kan het bedrijf uw persoonsgegevens delen met zijn financier, klantenservice, boekhouding, marketing, en derden die diensten verlenen aan het bedrijf, zoals marketingbureaus, IT-dienstverleners, KYC/AML-screeningsentiteiten, audit-, boekhoudkundige, juridische, incasso en andere partijen, zover dit vereist is voor de uitvoering van overeenkomsten tussen dergelijke partijen en het bedrijf, zoals gespecificeerd in dit privacybeleid. Het bedrijf zal passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat verwerkers van gegevens alleen de toevertrouwde persoonsgegevens verwerken voor door het bedrijf gespecificeerde doeleinden, de aangegeven acties uitvoeren en passende organisatorische en technische maatregelen treffen ter bescherming van persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens die zijn verkregen van externe bronnen kunnen worden overgedragen aan of opgeslagen in regio’s met andere privacy vereisten dan uw land van herkomst.

Op dit moment deelt het bedrijf uw gegevens niet met derden voor marketingdoeleinden. Elke toekomstige wijziging waarbij gegevens worden gedeeld met derden voor dergelijke doeleinden wordt beschouwd als een wezenlijke verandering in het privacybeleid, waarbij u als gebruiker correct wordt geïnformeerd.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor uw verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan overheidsinstanties om wettelijke verplichtingen na te komen. Daarnaast kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld met juridische dienstverleners indien noodzakelijk ter bescherming van de rechten en legitieme belangen van het bedrijf.

4. Uw rechten en afmelden

Als betrokkene heeft u het recht:

 • Om geïnformeerd te worden over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Om informatie te ontvangen over de verzamelde persoonsgegevens, hun bronnen, het doel van verwerking, en de ontvangers van deze gegevens;
 • Om te verzoeken dat onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens gecorrigeerd worden;
 • Om te eisen dat uw persoonsgegevens vernietigd worden of de verwerking ervan wordt opgeschort;
 • Om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en/of bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • Om de persoonlijke gegevens die u aan het bedrijf heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U heeft tevens het recht om deze gegevens door te sturen naar een andere gegevensbeheerder, of om het bedrijf te verzoeken deze persoonlijke gegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensbeheerder als dit technisch mogelijk is (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Het bedrijf voert geen profilering uit op basis van uw persoonlijke gegevens die aanzienlijke juridische gevolgen voor u kunnen hebben of een aanzienlijke impact op u kunnen hebben. Echter, door op maat gemaakte marketingaanbiedingen te verstrekken en marktonderzoek uit te voeren, kan het zijn dat u in een relevante klantencategorie wordt ingedeeld. In het kader hiervan heeft u het recht om menselijke tussenkomst te eisen, uw standpunt kenbaar te maken en bezwaar te maken tegen genomen beslissingen.

Als u eerder akkoord bent gegaan met het ontvangen van marketingmateriaal, kunt u zich op elk moment afmelden. U heeft te allen tijde het recht om te voorkomen dat het bedrijf contact met u opneemt voor marketing- of onderzoeksdoeleinden.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met het bedrijf via e-mail op [email protected]. Houd er rekening mee dat het noodzakelijk is om uw identiteit adequaat te verifiëren bij het uitoefenen van uw rechten. Daarom dient u bij het indienen van een verzoek aan het bedrijf uw identiteit te bevestigen volgens de wettelijk vastgestelde procedures met behulp van elektronische communicatiemiddelen waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

Het bedrijf zal binnen een maand kosteloos de gevraagde informatie verstrekken. Echter, indien de verzoeken die u indient duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun herhaaldelijke aard, behoudt het bedrijf zich het recht voor om redelijke kosten in rekening te brengen die gerelateerd zijn aan de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie, kennisgevingen of handelingen waarom wordt verzocht, of om het verzoek te weigeren.

Indien u van mening bent dat het bedrijf uw persoonlijke gegevens onjuist verwerkt of uw rechten niet adequaat respecteert, dient u eerst contact op te nemen met het bedrijf om gezamenlijk eventuele problemen op te lossen. Als u niet tevreden bent met de reactie van het bedrijf, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

5. Wat zijn uw plichten en verantwoordelijkheden?

Door gebruik te maken van de diensten van Factris, aanvaardt u volledige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en correctheid van de persoonlijke gegevens die u verstrekt. Door persoonlijke gegevens in te dienen, bijvoorbeeld via een aanvraagformulier, aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van het verstrekken van uw persoonlijke gegevens.

Indien er wijzigingen optreden in de persoonlijke gegevens of andere relevante informatie die u heeft verstrekt, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen.

In geval van onjuiste verzamelde gegevens behouden wij ons het recht voor om de serviceovereenkomst te beperken of te beëindigen.

6. Hoe zorgt het bedrijf voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens?

Het bedrijf neemt passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn bedoeld om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, beschadiging, wijziging en andere onwettige handelingen. Bij het kiezen van deze maatregelen houdt het bedrijf rekening met de mogelijke risico’s voor uw rechten en vrijheden als betrokkene.

Het bedrijf waarborgt strikte toegangscontrole tot de verwerkte persoonsgegevens. Toegang wordt uitsluitend verleend aan medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden en controleert hoe deze toegang wordt gebruikt. Het bedrijf beveiligt toegang tot persoonlijke gegevens met adequaat beveiligde wachtwoorden en sluit vertrouwelijkheidsovereenkomsten met de geautoriseerde personen.

Bovendien maakt het bedrijf gebruik van een veilige, in de cloud gehoste architectuur, waardoor het beheer van servers niet door ons wordt uitgevoerd. Toegang tot verschillende databases is beperkt tot specifieke teamleden, zoals de CTO en het ontwikkelingsteam, die specifieke taken uitvoeren voor hun afdelingen. Informatie verzameld door cookies is bijvoorbeeld alleen toegankelijk voor de afdeling Marketing.

Waar mogelijk past het bedrijf anonimiseren van persoonlijke gegevens en versleuteling van harde schijven toe in de gehele organisatie. Bovendien beschikt onze website over een SSL-beveiligingscertificaat voor online beveiliging. We hanteren een wachtwoordbeleid ter bescherming van gegevens en computers, voeren regelmatige controles en back-ups uit voor herstelbaarheid, en evalueren jaarlijks ons privacy- en gegevensbeleid en de bijbehorende activiteiten.

Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens zijn goed bekend met de eisen voor de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen de vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens.

7. Onze activiteiten op sociale mediaplatformen

Op de website worden links aangeboden naar de sociale media-accounts van ons bedrijf. De relevante gegevensbeheerder, zijnde de sociale netwerkwebsite, is verantwoordelijk voor het beheren van alle informatie die u via sociale media aan ons verstrekt. Dit omvat onder andere berichten, interacties zoals ‘Vind ik leuk’ en ‘Volgen’, en andere vormen van communicatie.

De website bevat links naar onze huidige sociale media-accounts, waaronder:

We adviseren u de privacyverklaringen van derden te raadplegen en direct contact op te nemen met deze serviceproviders als u vragen heeft over hoe zij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

8. Het recht om een klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat uw privacyrechten zijn geschonden, kunt u contact opnemen met het bedrijf via [email protected] per e-mail. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter.

9. Hoe u contact met ons kunt opnemen?

Indien u vragen heeft met betrekking tot het privacybeleid van ons bedrijf, de gegevens die wij over u bewaren, of als u uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

U kunt ons bereiken via e-mail op [email protected], telefonisch via +31 20 50 50333, of per post op Herengracht 449A, 1017 BR Amsterdam, Nederland.

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Factris

Uw vraag over gegevensbescherming of privacy:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.