factris invoice financing factoring

Polityka prywatności

 

1. Dla kogo przeznaczona jest niniejsza polityka prywatności?

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) ma na celu poinformowanie o tym, w jaki sposób Factris Holding B.V. i jej spółki zależne (zwane dalej „Spółką” lub „factris” lub „my” lub „nas”) gromadzą, przechowują i przetwarzają dane osobowe.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej – „Rozporządzenie”) oraz innymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych ma następujące podstawy prawne: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 7 RODO), niezbędność do realizacji umowy z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uzasadniony interes w przetwarzaniu danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mamy uzasadniony interes w wykrywaniu i zapobieganiu nadużyciom naszych usług, a także mamy uzasadniony interes w ulepszaniu naszych usług i dostosowywaniu ich do Twoich potrzeb.

Szanując Twoją prywatność i ochronę Twoich danych osobowych, Spółka dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych i innych przetwarzanych przez nas informacji. Ponadto, w oparciu o art. 25 RODO, Spółka angażuje się w ochronę danych w fazie projektowania i stosuje zasadę domyślnej ochrony danych. Oznacza to, że Spółka z założenia chroni prawa swoich użytkowników poprzez zasady ochrony danych (takie jak minimalizacja danych), a także domyślnie zapewniając, że zebrane dane mają niezbędne cele.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności według własnego uznania. Zmiany w Polityce Prywatności wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. Jeśli zmiany te są niewielkie lub strukturalne, wejdą w życie bez uprzedniego powiadomienia, a obowiązek bycia poinformowanym spadnie na Ciebie. Jeśli jednak zmiany są istotne wtedy Firma upewni się, że jej użytkownicy są odpowiednio poinformowani, a w razie potrzeby Firma powinna uzyskać zgodę na nową politykę.
Serwis wykorzystuje również pliki cookies i trackery. Więcej informacji na temat naszej polityki cookies.

Ta strona została ostatnio zaktualizowana 2021 10 11

 

2. Jakie dane gromadzimy i w jaki sposób są gromadzone?

Zgodnie z art. 4 RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej;

Przetwarzając Twoje dane osobowe, Spółka przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:

 • Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia odpowiednich jasno określonych i uzasadnionych celów, z uwzględnieniem ochrony Twojej prywatności;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane dokładnie, rzetelnie i zgodnie z prawem oraz przetwarzane wyłącznie w celach zgodnych z celami określonymi przed zebraniem Twoich danych osobowych;
 • Spółka przetwarza Twoje dane osobowe ściśle w zgodzie z jasnymi i przejrzystymi wymogami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych ustanowionymi przez prawo;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są w takiej formie, która umożliwia ustalenie Twojej tożsamości nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane;
 • Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, w tym ochrony przed bezprawnym przetwarzaniem danych oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem.

Twoje dane mogą być gromadzone na wiele różnych sposobów:

 • Poprzez rejestrację na naszej stronie internetowej.
 • W trakcie i po złożeniu wniosku.
 • Poprzez zapisanie się do newsletteru.
 • Poprzez wypełnianie formularzy takich jak „formularz inwestora”.
 • Poprzez wysyłanie ogólnych zapytań.
 • Poprzez korzystanie lub przeglądanie naszej Witryny za pomocą plików cookie Twojej przeglądarki.
 • z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie

 

2.1 Dane osobowe przetwarzane przez złożenie wniosku

Kiedy zdecydujesz się ubiegać o finansowanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu świadczenia usług, Spółka (w zależności od jurysdykcji) może poprosić Cię o podanie danych osobowych: nazwy przedsiębiorstwa, imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, kopii dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, zdjęcia, filmu, numeru telefonu, adresu e-mail, żądanej kwoty finansowania, stosowanego terminu płatności faktur i potencjalnie inne rodzaje danych (takie jak Beneficjent Rzeczywisty).

Wyżej wymienione dane osobowe są zbierane w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie ewentualnego zawarcia umowy faktoringu i/lub podjęcia pierwszych kroków w tym kierunku.

Ponadto, w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c), zebrane dane mogą być przechowywane w celu spełnienia zobowiązań prawnych i oceny ryzyka, takich jak zgodność z przepisami dotyczącymi prania pieniędzy i oszustw, procedury KYC (Poznaj Swojego Klienta) / AML (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy), audyt, księgowość, weryfikację z listami sankcyjnymi itp.

Zebrane dane mogą być ujawniane innym stronom w zakresie wymaganym do wykonania umów zawartych przez i pomiędzy tymi stronami a Spółką.

Ponadto w tych celach Factris nie tylko przetwarza dane osobowe dostarczone przez Klientów, ale także gromadzi i przetwarza dane osobowe z wszelkich źródeł zewnętrznych, które mogą obejmować agencje informacji kredytowej, bazy danych dotyczące przestępstw finansowych i terroryzmu oraz wszelkie inne rejestry publiczne.
W celu określenia okresu przechowywania danych osobowych określonych podczas rejestracji, Spółka stosuje kryteria, które są zgodne z obowiązkami określonymi w przepisach prawa, a także bierze pod uwagę Twoje prawa, np. Spółka ustala okres przechowywania danych osobowych, podczas którego mogą być spełnione wymagania związane z wykonaniem umowy, jeśli takie wystąpią. Na przykład okres przechowywania danych związanych z AML wynosi 5 lat, który jest taki sam jak okres przedawnienia działalności przestępczej.

 

2.2 Dane osobowe przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego i badań rynkowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Spółka może i może przetwarzać Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego i / lub do celów badań rynkowych, pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę. W takim przypadku Firma może wysyłać Ci wiadomości związane nie tylko z oferowanymi przez nią usługami, ale także przypomnienia i wiadomości od swoich partnerów oraz reklamy dotyczące oferowanych przez nich usług i / lub produktów. Jeśli chcesz otrzymywać oferty marketingowe Spółki (np. newslettery), możesz podać swój adres e-mail na Stronie Internetowej.

Jeśli wyraziłeś zgodę na subskrypcję naszego newslettera, możemy wykorzystywać Twój adres e-mail i numer telefonu do informacji opartych na zautomatyzowanych rozwiązaniach (profilowanie) o towarach, usługach, rabatach, ofertach, konkursach, wydarzeniach, nowościach lub ankietach, a także do wysyłania innych wiadomości pocztą elektroniczną, pocztą, telefonem lub SMS-em i kontaktowania się z Tobą w tych celach. Masz prawo do rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami dołączonymi do oryginalnej wiadomości lub wysyłając nam wiadomość e-mail na adres [email protected].
Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego i badań rynku będą przechowywane w Spółce przez pięć lat, ale nie dłużej niż ważność Twojej zgody.

Pamiętaj, że zawsze masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego i badań rynku. Możesz zrezygnować z subskrypcji ofert marketingu bezpośredniego, kontaktując się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] lub klikając link w wiadomości e-mail, który umożliwia rezygnację z otrzymywania ofert marketingu bezpośredniego.

 

2.3 Dane osobowe przetwarzane w celu przekazania Tobie informacji

Jeśli chcesz skontaktować się i otrzymać dodatkowe informacje, możesz to zrobić przesyłając zapytanie na stronie internetowej Spółki i podając swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu i adres e-mail. Twoje dane osobowe przetwarzane w tym celu będą przechowywane w Spółce tak długo, jak długo będzie to konieczne do prawidłowej analizy podanych przez Ciebie informacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 

3. Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zapewnienia nieprzerwanej działalności Spółki i prawidłowego świadczenia usług, Spółka może ujawnić Twoje dane osobowe podmiotowi udzielającemu finansowanie Spółce, obsłudze klienta, księgowości i marketingowi oraz stronom trzecim, które świadczą usługi na rzecz Spółki, w tym firmom marketingowym, dostawcom usług informatycznych, podmiotom sprawdzającym kontrole KYC/AML, usługi audytorskie, księgowe, prawne i windykacyjne oraz inne strony w zakresie wymaganym do wykonania umów zawartych przez i między takimi stronami trzecimi a Spółką, jeśli jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. W takim przypadku Spółka podejmie odpowiednie środki w celu zapewnienia, że podmioty przetwarzające dane przetwarzają powierzone im dane osobowe wyłącznie w celach określonych przez Spółkę, wykonują czynności, które Spółka zleciła im wykonać, oraz zapewniają odpowiednie organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych. Dane osobowe dostarczone lub uzyskane ze źródeł zewnętrznych przez Spółkę mogą być przekazywane lub przechowywane w regionie geograficznym, który nakłada inne obowiązki w zakresie prywatności niż Twój kraj.

Firma obecnie nie przekazuje Twoich danych stronom trzecim w celu świadczenia usług marketingowych. Jeśli Firma rozpocznie przekazywanie danych stronom trzecim, będzie to stanowić istotną zmianę w polityce prywatności, a Ty (użytkownik) zostaniesz należycie powiadomiony.
Spółka ma prawo do przekazywania Twoich danych osobowych instytucjom i organom państwowym w celu prawidłowej realizacji wymogów prawnych. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane osobom świadczącym usługi prawne, gdy te dane osobowe muszą zostać ujawnione w celu ustalenia, wdrożenia lub ochrony praw i uzasadnionych interesów Spółki.

 

4. Twoje prawa.

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo:

 • wiedzieć (być poinformowanym) o przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
 • otrzymywania informacji o tym, jakie dane osobowe zostały zebrane i z jakich źródeł, w jakim celu są przetwarzane i jakim odbiorcom danych są lub zostały przekazane;
 • żądania sprostowania przetwarzanych danych osobowych, jeśli dane są niedokładne i/lub niekompletne;
 • żądania zniszczenia Twoich danych osobowych lub zawieszenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych i/lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • aby otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie, które przekazałeś Spółce w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, oraz przekazać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Firma przekazała te dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe (prawo do przenoszenia danych).

Spółka nie prowadzi profilowania Twoich danych osobowych, które może mieć dla Ciebie konsekwencje prawne lub może mieć na Ciebie duży wpływ. Jedynie w celu przesłania spersonalizowanych ofert marketingowych i przeprowadzenia badania rynku, możesz zostać przypisany do odpowiedniej kategorii klientów. W związku z tym masz prawo do interwencji, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, zawsze możesz zrezygnować w późniejszym terminie. Masz prawo w dowolnym momencie wezwać Firmę od zaprzestania kontaktów z Tobą w celach marketingowych lub badawczych.

Jeśli zamierzasz skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] lub naszym inspektorem ochrony danych pod numerem [email protected]. Pamiętaj, że korzystając ze swoich praw, musisz odpowiednio zweryfikować swoją tożsamość. W związku z tym, jeśli zamierzasz wysłać wniosek do Spółki, musisz potwierdzić swoją tożsamość, w procedurze ustanowionej przez prawo, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, które umożliwiają Twoją identyfikację.

Firma dostarczy Ci żądane informacje bezpłatnie w ciągu jednego miesiąca, ale jeśli wysyłane przez Ciebie żądania są wyraźnie nieuzasadnione lub nieproporcjonalne, w szczególności ze względu na ich powtarzalną treść, Spółka jest uprawniona do pobrania rozsądnej opłaty, biorąc pod uwagę koszty administracyjne dostarczenia informacji lub powiadomień lub działań, o które prosisz, lub odmówić podjęcia działań zgodnie z wnioskiem.

Jeśli uważasz, że Firma nie przetwarza prawidłowo Twoich danych osobowych lub niewłaściwie realizuje lub nie realizuje Twoich praw, powinieneś najpierw skontaktować się ze Spółką; Firma jest gotowa do współpracy z Tobą w celu wyjaśnienia wszelkich problemów. Jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi Spółki, masz również prawo złożyć skargę do krajowego organu nadzorczego.

 

5. Jakie są twoje obowiązki i obowiązki?

Korzystając z usług świadczonych przez Factris, ponosisz pełną odpowiedzialność za poprawność i dokładność podanych przez Siebie danych osobowych. Przekazując dane osobowe (np. wypełniając formularz aplikacyjny/wniosek), ponosisz pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem przekazania swoich danych osobowych. Jeśli nastąpią zmiany w danych osobowych lub innych powiązanych informacjach, które podałeś, musisz nas o tym odpowiednio poinformować.
Jeśli przekazane dane są nieprawdziwe lub niepoprawne, mamy prawo do ograniczenia/zakończenia relacji z Tobą.

 

6. W jaki sposób Spółka dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Firma stosuje odpowiednie organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, uszkodzeniem, zmianą i wszelkimi innymi bezprawnymi działaniami. Środki te są wybierane z uwzględnieniem ryzyka dla Twoich praw i wolności jako osoby, której dane dotyczą.

W takim przypadku Spółka zapewnia ścisłą kontrolę dostępu do przetwarzanych danych osobowych, udzielając dostępu jedynie pracownikom Spółki, dla których dane osobowe są niezbędne do wykonywania ich pracy, oraz monitorując sposób wykorzystania przyznanego dostępu. Spółka chroni dostęp do danych osobowych hasłami odpowiedniego poziomu i zawiera umowy o zachowaniu poufności z osobami, które mają dostęp do Twoich danych osobowych.

Ponadto Firma korzysta z bezpiecznej architektury hostowanej w chmurze, co oznacza, że nie ma obsługiwanych przez nas serwerów. Dostęp do naszych różnych baz danych (np. w celu tworzenia oprogramowania lub prowadzenia rejestrów) jest ograniczony do naszego dyrektora ds. Technicznych (CTO) i zespołu programistów. Konkretne zadania są ograniczone do określonych działów; na przykład dane zbierane przez pliki cookie są wyłącznie do użytku Działu Marketingu. Ponadto, w miarę możliwości, Spółka stosuje pseudonimizację danych osobowych i szyfrowanie dysków twardych, co jest praktykowane w całej Spółce. Firma zapewnia również bezpieczeństwo online, takie jak certyfikat bezpieczeństwa SSL, który posiada nasza strona internetowa. Istnieje polityka haseł, która chroni dane i komputery przed osobami obcymi, a także prowadzone są regularne kontrole i tworzone kopie zapasowe w celu zapewnienia możliwości odzyskania danych. Ponadto, mamy coroczne przeglądy naszych polityk i działań w odniesieniu do prywatności i danych.

Pracownicy Spółki, którzy mają dostęp do danych osobowych, zapoznają się z wymogami ochrony danych osobowych i zapewniają poufność przetwarzanych danych osobowych.

 

7. Nasze działania na portalach społecznościowych

Witryna zawiera linki do kont Spółki w mediach społecznościowych. Serwis społecznościowy (i jego odpowiedni administrator danych) kontroluje wszystkie informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem mediów społecznościowych (w tym wiadomości, korzystanie z „Lubię to” i „Obserwuj” oraz inne formy komunikacji). Witryna zawiera linki do naszych kont w mediach społecznościowych. Obecnie posiadamy następujące konta:

 • na Facebooku, przeczytaj ich politykę prywatności.
 • na Twitterze, przeczytaj ich politykę prywatności.
 • na LinkedIn, przeczytaj ich politykę prywatności.

Zalecamy zapoznanie się z informacjami o ochronie prywatności stron trzecich i skontaktowanie się bezpośrednio z dostawcami usług, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki wykorzystują Twoje dane osobowe.

 

8. Prawo do złożenia reklamacji

Jeśli uważasz, że Twoje prawa do prywatności zostały naruszone, możesz skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]. Możesz również złożyć skargę do polskiego organu ochrony danych lub złożyć wniosek do sądu.

 

9. Gdzie się udać, jeśli masz jakieś pytania?

Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się ze Spółką.

 

9.1 Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności Spółki, danych, które przechowujemy na Twój temat, lub chciałbyś skorzystać ze swoich praw do ochrony danych, nie wahaj się z nami skontaktować.
Napisz do nas na [email protected] Zadzwoń do nas: +31 20 50 50 333.
Lub napisz do nas na adres: Factris PL1 sp. z o.o. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa.
Możesz też wysłać wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony danych na adres: [email protected].

 

9.2 Jak skontaktować się z właściwym organem?

Jeśli chcesz zgłosić skargę lub jeśli uważasz, że Firma nie rozwiązała Twojego problemu w zadowalający sposób, możesz skontaktować się z polskim urzędem ochrony danych (UODO).

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
[email protected]
Infolinia: 606-950-000

 

Skontaktuj się z przedstawicielem Factris ds. ochrony danych

Wiadomość dotycząca ochrony danych lub prywatności:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.