factris invoice financing factoring

Privacybeleid

1. Voor wie is dit privacybeleid bedoeld?

Dit privacybeleid (hierna – het “Privacybeleid”) is bedoeld om te informeren hoe Factris (hierna – “het bedrijf” of “Factris” of “wij” of “ons”) persoonlijke gegevens verzamelt, opslaat en verwerkt.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming; hierna – “de Verordening”), en andere wetgeving die de bescherming van persoonsgegevens regelt.

De verwerking van uw persoonsgegevens heeft de volgende rechtsgrondslagen: toestemming (artikel 6 (1) (a) van de AVG in combinatie met artikel 7 van de AVG), de noodzaak om een contract met u te vervullen (artikel 6 (1) (b) van de AVG), verwerking om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 (1) (c) van de AVG), gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking (artikel 6 (1) (f) van de AVG).
We hebben een gerechtvaardigd belang om misbruik van onze diensten op te sporen en te voorkomen, en we hebben ook een gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te verbeteren en af te stemmen op uw behoeften.

Met respect voor uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens, zal het bedrijf er alles aan doen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en andere informatie die door ons wordt verwerkt, te waarborgen.
Bovendien houdt het bedrijf zich, op basis van artikel 25 van de AVG, bezig met de concepten van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen. Dit betekent dat het bedrijf door zijn ontwerp de rechten van zijn gebruikers beschermt door middel van gegevensbeschermingsprincipes (zoals gegevensminimalisatie), en dat er standaard voor wordt gezorgd dat de verzamelde gegevens de noodzakelijke doeleinden hebben.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de bepalingen van het privacybeleid naar eigen goeddunken te wijzigen. Wijzigingen in het privacybeleid worden van kracht vanaf de dag van publicatie op de website. Als het om kleine of structurele wijzigingen gaat, treden ze zonder voorafgaande kennisgeving in werking en rust de informatieplicht op u. Als de wijzigingen echter substantieel of wezenlijk zijn, zal het bedrijf ervoor zorgen dat zijn gebruikers dienovereenkomstig worden geïnformeerd, en waar nodig zal het bedrijf toestemming vragen met betrekking tot het nieuwe beleid.
De website maakt ook gebruik van cookies en trackers.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 22-04-2021

 

2. Welke gegevens verzamelen wij en hoe doen wij dat?

Volgens artikel 4 van de AVG betekent ‘persoonsgegevens’ alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

 • Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens houdt het bedrijf zich aan de volgende principes voor de verwerking van persoonlijke gegevens:
  Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor zover dat nodig is om de overeenkomstige duidelijk omschreven en legitieme doeleinden te bereiken, rekening houdend met de bescherming van uw privacy;
 • Uw persoonlijke gegevens worden nauwkeurig, eerlijk en rechtmatig verwerkt en alleen verwerkt voor doeleinden die consistent zijn met de doeleinden die werden vermeld voordat uw persoonlijke gegevens werden verzameld;
 • Het bedrijf verwerkt uw persoonlijke gegevens strikt in overeenstemming met de duidelijke en transparante vereisten voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals vastgelegd door de wet;
 • Uw persoonsgegevens worden in een zodanige vorm verwerkt dat u uw identiteit niet langer kunt achterhalen dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Bij het verwerken van uw persoonsgegevens worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen, inclusief bescherming tegen onrechtmatige gegevensverwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging.

Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld:

 • Door u te registreren op onze website.
 • Tijdens en na het indienen van een aanvraag.
 • Door aanmelding voor onze nieuwsbrief.
 • Door formulieren in te vullen zoals het “het investeerdersformulier”.
 • Door algemene vragen in te sturen.
 • Door het gebruiken of bekijken van onze website via de cookies van uw browser.

 

2.1 Persoonlijke gegevens verwerkt door het indienen van een aanvraag

Wanneer u besluit om financiering aan te vragen, op basis van artikel 6 (1) (b) van de AVG, om u onze diensten te verlenen, kan en mag het bedrijf (afhankelijk van het rechtsgebied) u vragen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken: bedrijfsnaam, uw volledige naam, geboortedatum, woonadres, kopie identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs, foto, video, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, koper, aangevraagd financieringsbedrag, betalingstermijn factuur, uw opmerkingen en mogelijk andere soorten gegevens (zoals de uiteindelijke begunstigde).

Voornoemde persoonsgegevens worden verzameld om contact met u op te nemen over het eventueel afsluiten van een factuur financieringsovereenkomst en/of om de eerste stappen te zetten om de overeenkomst af te sluiten.

Bovendien, met betrekking tot artikel 6 (1) (c), kunnen de verzamelde gegevens worden bewaard voor wettelijke verplichtingen en risicobeoordeling, zoals naleving van witwas- en fraude-gerelateerde wetgeving, Know Your Customer (KYC)/antiwitwascontroles, audit, boekhouding, sancties, etc.
De verzamelde gegevens kunnen aan andere partijen worden verstrekt voor zover dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten tussen die derde partijen en het bedrijf.

Bovendien zullen de financier en zijn rechtverkrijgenden voor die doeleinden niet alleen persoonlijke gegevens verwerken die door de verkoper zijn verstrekt, maar ook persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken uit bronnen van derden, waaronder mogelijk kredietinformatiebureaus, financiële misdaad- en terrorismedatabases en elk ander openbaar register.

Om de bewaartermijn te bepalen voor de persoonlijke gegevens die tijdens uw reservering zijn gespecificeerd, past het bedrijf criteria toe die in overeenstemming zijn met de verplichtingen die zijn gespecificeerd in de wetgeving en houdt het ook rekening met uw rechten. Bijvoorbeeld: het bedrijf stelt een bewaartermijn voor persoonlijke gegevens in waarin eisen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst kunnen worden gesteld, voor voorkomende gevallen. De bewaartermijn voor antiwitwas gerelateerde gegevens is bijvoorbeeld vijf jaar, wat hetzelfde is als de verjaringstermijn voor criminele activiteiten.

 

2.2. Persoonlijke gegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden en marktonderzoek

Op basis van artikel 6 (1) (f) van de AVG kan en mag het bedrijf uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden en/of marktonderzoeksdoeleinden, op voorwaarde dat u hiermee heeft ingestemd. In dat geval kan het bedrijf u directmarketingaanbiedingen sturen die niet alleen betrekking hebben op de diensten die het aanbiedt, maar ook herinneringen en berichten van zijn partners en advertenties over de diensten en/of producten die zij aanbieden.

Als u de directmarketingaanbiedingen van het bedrijf (bv. nieuwsbrieven) wilt ontvangen, kunt u uw e-mailadres opgeven op de website.

Als u akkoord bent gegaan met het abonneren op onze nieuwsbrief, kunnen we uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken voor informatie op basis van geautomatiseerde oplossingen (profilering) over goederen, diensten, kortingen, aanbiedingen, prijsvragen, evenementen, nieuws of opiniepeilingen, evenals om ander nieuws per e-mail, post, telefoon of sms te sturen en hiervoor contact met u op te nemen. U hebt het recht om u op elk moment hiervoor uit te schrijven door de instructies bij het oorspronkelijke bericht te volgen of door ons een e-mail te sturen op [email protected].

Uw persoonsgegevens die worden verwerkt voor directmarketing- en marktonderzoekdoeleinden worden vijf jaar bij het bedrijf bewaard, maar niet langer dan de geldigheid van uw toestemming. Houd er rekening mee dat u altijd het recht heeft om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketing- en marktonderzoekdoeleinden op elk moment in te trekken. U kunt zich uitschrijven voor aanbiedingen voor direct marketing door contact op te nemen met het bedrijf via e-mail op [email protected] of door op de link in de e-mail te klikken waarmee u zich kunt afmelden voor het ontvangen van aanbiedingen voor direct marketing.

2.3 Persoonlijke gegevens verwerkt met als doel u informatie te bieden

Als u contact wilt opnemen en aanvullende informatie wilt ontvangen, kunt u dit doen door een aanvraag in te dienen op de website van het bedrijf en uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres op te geven, zodat het bedrijf weet op welk adres het u de gevraagde informatie moet verstrekken. Uw persoonlijke gegevens die voor dit doel worden verwerkt, worden bij het bedrijf bewaard zolang het nodig is om de door u verstrekte informatie goed te analyseren en uw vragen te beantwoorden.

 

3. Aan wie geven wij uw persoonlijke gegevens?

Op basis van artikel 6 (1) (b) van de AVG, om een ononderbroken bedrijfsvoering en de juiste dienstverlening te garanderen, kan het bedrijf uw persoonsgegevens bekendmaken aan zijn financierder, klantenservice, boekhouding en marketing en aan derden die diensten verlenen aan het bedrijf, waaronder marketingbedrijven, informatietechnologiedienstverleners, entiteiten die Know Your Customer (KYC)/antiwitwascontroles screenen, audit-, boekhoudkundige, juridische en incassodiensten en andere partijen voor zover vereist voor de uitvoering van overeenkomsten gesloten door en tussen dergelijke derde partijen en het bedrijf, als dit redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit privacybeleid worden vermeld. In dit geval zal het bedrijf passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de ondersteunende gegevensverwerkers alleen de persoonlijke gegevens verwerken die hen zijn toevertrouwd voor de doeleinden die door het bedrijf zijn gespecificeerd, de acties uitvoeren die het bedrijf hen heeft opgedragen om te voltooien, en zorgen voor passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens die door het bedrijf worden verstrekt aan of verkregen uit externe bronnen, kunnen worden overgedragen naar of opgeslagen in een geografische regio die andere privacyverplichtingen oplegt dan uw land van herkomst.

Het bedrijf geeft uw gegevens momenteel niet door aan derden voor marketinggerelateerde diensten. Als het bedrijf begint met het overdragen van gegevens aan derden, vormt dit een wezenlijke wijziging van het privacybeleid en wordt u (de gebruiker) naar behoren op de hoogte gesteld en geïnformeerd.
Het bedrijf heeft het recht om uw verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan overheidsinstellingen en organen om de wettelijke vereisten naar behoren te implementeren. Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan personen die juridische diensten verlenen wanneer deze persoonlijke gegevens moeten worden bekendgemaakt om de rechten en legitieme belangen van het bedrijf vast te stellen, te implementeren of te verdedigen.

 

4. Uw rechten en afmelden

Als betrokkene heeft u het recht:

 • om te weten (geïnformeerd te worden) over de verwerking van uw persoonsgegevens;
  om informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens zijn verzameld en uit welke bronnen, met welk doel ze worden verwerkt en aan welke ontvangers van gegevens ze worden of zijn verstrekt;
 • te eisen dat uw persoonsgegevens die worden verwerkt, worden gecorrigeerd als de gegevens onjuist en/of onvolledig zijn;
 • om te eisen dat uw persoonsgegevens worden vernietigd of dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt opgeschort;
 • om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen en/of bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • om de persoonlijke gegevens met betrekking tot u te ontvangen die u aan het bedrijf hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en om deze gegevens door te sturen naar een andere gegevensbeheerder, of om te eisen dat het bedrijf deze persoonlijke gegevens rechtstreeks doorstuurt naar een andere gegevensbeheerder waar dit technisch mogelijk is (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Het bedrijf voert geen profilering uit van uw persoonlijke gegevens, wat juridische gevolgen voor u kan hebben of een grote impact op u kan hebben, maar door op maat gemaakte marketingaanbiedingen en marktonderzoek te verstrekken, kan het zijn dat u in een relevante klantencategorie wordt ingedeeld. In het licht hiervan hebt u het recht om menselijke tussenkomst te eisen, uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

Als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van marketing, kunt u zich op een later tijdstip altijd afmelden. U hebt op elk moment het recht om te voorkomen dat het bedrijf contact met u opneemt voor marketing- of onderzoeksdoeleinden.

Als u van plan bent uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met het bedrijf via e-mail op [email protected] of met onze functionaris voor gegevensbescherming op [email protected]. Houd er rekening mee dat u bij het uitoefenen van uw rechten uw identiteit naar behoren moet verifiëren. Daarom, als u van plan bent een verzoek aan het bedrijf te sturen, moet u uw identiteit bevestigen, in de procedure die door de wet is vastgelegd, door middel van elektronische communicatiemiddelen die het mogelijk maken u te identificeren.

Het bedrijf zal u binnen een maand gratis de gevraagde informatie verstrekken, maar als de verzoeken die u verzendt duidelijk niet onderbouwd of onevenredig zijn, met name vanwege hun repetitieve inhoud, heeft het bedrijf het recht om een redelijke vergoeding in rekening te brengen, rekening houdend met de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie of van de kennisgevingen of acties die u aanvraagt, of om te weigeren actie te ondernemen op basis van het verzoek.

Als u van mening bent dat het bedrijf uw persoonlijke gegevens niet correct verwerkt of uw rechten niet naar behoren of niet implementeert, dient u eerst contact op te nemen met het bedrijf; het bedrijf staat klaar om met u samen te werken om eventuele problemen op te lossen. Als u niet tevreden bent met de reactie van het bedrijf, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

 

5. Wat zijn uw plichten en verantwoordelijkheden?

Door gebruik te maken van de diensten van Factris, aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor de juistheid en nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens die u verstrekt. Door persoonlijke gegevens in te dienen (bijvoorbeeld door een aanvraagformulier in te vullen), aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van de indiening van uw persoonlijke gegevens.
Als er wijzigingen zijn in de persoonlijke gegevens of andere gerelateerde informatie die u heeft verstrekt, moet u ons dienovereenkomstig informeren.
Als er onjuiste gegevens zijn verzameld, hebben we het recht om de servicerelatie te beperken/beëindigen.

 

6. Hoe zorgt het bedrijf voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens?

Het bedrijf gebruikt passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, beschadiging, wijziging en andere onwettige handelingen. Bij de keuze van deze maatregelen wordt rekening gehouden met de risico’s voor uw rechten en vrijheden als betrokkene.

In dit geval zorgt het bedrijf voor een strikte toegangscontrole tot de verwerkte persoonsgegevens, geeft het uitsluitend toegang aan de werknemers van het bedrijf voor wie de persoonsgegevens nodig zijn om hun werk uit te voeren, en controleert het hoe de verleende toegang wordt gebruikt. Het bedrijf beschermt de toegang tot persoonlijke gegevens met wachtwoorden van het juiste niveau en sluit vertrouwelijkheidsovereenkomsten met de personen die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.
Bovendien gebruikt het bedrijf een veilige, in de cloud gehoste architectuur, wat betekent dat er geen servers door ons worden beheerd. Toegang tot onze verschillende databases (bijvoorbeeld voor softwareontwikkeling of het bijhouden van registers) is beperkt tot onze CTO en het ontwikkelingsteam. Specifieke taken zijn beperkt tot specifieke afdelingen; De gegevens die door cookies worden verzameld, zijn bijvoorbeeld alleen beschikbaar voor de afdeling Marketing. Bovendien maakt het bedrijf, waar mogelijk, gebruik van pseudonimisering van persoonlijke gegevens en versleuteling van harde schijven, wat in het hele bedrijf wordt toegepast. Het bedrijf biedt ook online beveiliging: onze website heeft bijvoorbeeld een SSL-beveiligingscertificaat. Er is een wachtwoordbeleid dat de gegevens en computers tegen indringers beschermt, evenals regelmatige controles en back-ups om herstelbaarheid te garanderen. Ten slotte hebben we jaarlijks evaluaties van ons beleid en onze activiteiten met betrekking tot privacy en gegevens.

De medewerkers van het bedrijf die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, zijn bekend met de vereisten voor de bescherming van persoonlijke gegevens en zorgen voor de vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonlijke gegevens.

 

7. Onze activiteiten op sociale mediaplatformen

De website biedt links naar de sociale media-accounts van het bedrijf. De sociale netwerkwebsite (en de relevante gegevensbeheerder) beheert alle informatie die u ons verstrekt via sociale media (inclusief berichten, gebruik van “Vind ik leuk” en “Volgen” en andere vormen van communicatie). De website bevat links naar onze sociale media-accounts. We hebben momenteel de volgende accounts:

 • op Facebook, haar privacybeleid.
 • op Twitter, haar privacybeleid.
 • op LinkedIn, haar privacybeleid.
  We raden u aan de privacyverklaringen van derden te lezen en rechtstreeks contact op te nemen met deze serviceproviders als u vragen heeft over hoe zij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

 

8. Het recht om een klacht in te dienen

Als u van mening bent dat uw privacyrechten zijn geschonden, kunt u per e-mail contact opnemen met het bedrijf via [email protected]. Ook kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of bij de rechter.

 

9. Waar kunt u terecht met vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het bedrijf.

 

9.1 Hoe u contact met ons kunt opnemen?

Als u vragen heeft over het privacybeleid van het bedrijf, de gegevens die we over u bewaren, of als u uw rechten op gegevensbescherming wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

E-mail ons op: [email protected]
Bel ons: +31 20 50 50333.
Of u kunt een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming: [email protected]

9.2 Hoe u contact kunt opnemen met de juiste autoriteit?

Als u een klacht wilt melden of als u vindt dat het bedrijf uw klacht niet op bevredigende wijze heeft afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
BE-1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00 (bereikbaar van 8.30 tot 12 uur)
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: [email protected]

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Factris

Uw vraag over gegevensbescherming of privacy:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.