factris invoice financing factoring

Jūsų verslo idėja puiki ir įkvepianti, pradinės investicijos įgyvendintos, lėšos plėtrai pritrauktos iš investuotojų. Pats laikas skirti keletą minučių ir susipažinti su pagrindiniais finansų terminais, kurie padės ne tik pačiam įvertinti savo verslą, bet ir suprasti ką kalba finansų analitikai.

Aktyvai (lėšos) – visas įmonės turtas, įskaitant pinigus, inventorių, iš anksto sumokėtas sumas, transporto priemones. Aktyvai atvaizduojami kairėje balanso pusėje ir parodo organizacijos turto sudėtį bei vertę balanso sudarymo dieną.

Apyvartinės lėšos (apyvartinis kapitalas) – tai trumpalaikės lėšos, naudojamos vykdant kasdieninę įmonės veiklą.

Apyvartumas – rodiklis, parodantis kaip efektyviai naudojami įmonės ištekliai. Jis apskaičiuojamas trumpalaikį turtą dalinant iš trumpalaikių įsipareigojimų.

Balansas – ataskaita apie finansinę įmonės situaciją tam tikru momentu. Joje atvazduojamas įmonės turimas turtas, įsipareigojimai bei nuosavas kapitalas.

Bendrasis pelnas – pelnas, gautas iš pardavimo pajamų atėmus produkto savikainos išlaidas.

EBITA  tai įmonės pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir amortizaciją (Earnings Before Interest, Taxes and Amortization).

EBITDA – tai įmonės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

Grynasis pelnas – uždirbta suma, likusi iš pajamų atėmus visas patirtas išlaidas įskaitant ir pelno mokestį.

Ilgalaikės paskolos – finansiniai įsipareigojimai, kurie turėtų būti įvykdyti per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį.

Nuosavybės grąža (Return On Equity – ROE) – tai rodiklis, parodantis kokį pelną įmonė uždirba lyginant su jos nuosavu kapitalu. Rodiklis apskaičiuojamas grynąjį pelną dalinant iš nuosavo kapitalo.

Pasyvai – tai įmonės įsipareigojimai, atvaizduojami dešinėje balanso pusėje. Tai įmonės skolos, rezervai, savininkų nuosavybė.

Pelno (nuostolių) ataskaita – ataskaita, parodanti įmonės finansinį rezultatą per tam tikrą laikotarpį. Joje nurodoma: pardavimo pajamos, pardavimo savikaina, bendrasis pelnas (nuostoliai), veiklos sąnaudos, veiklos pelnas (nuostoliai), pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą, pelno mokestis, grynasis pelnas (nuostoliai).

Pelno marža – tai rodiklis, parodantis kiek įmonė uždirba grynojo pelno lyginant su jos pajamomis. Jis dažniausiai išreiškiamas procentais.

Pinigų srautų ataskaita – ataskaita parodanti įmonės finansinius srautus ataskaitos sudarymo laikotarpiu. Ji atvaizduoja pinigų judėjimą įmonėje per tam tikrą laiko tarpą.

Pridėtinės išlaidos – bendrasis terminas, vartojamas nurodant einamąsias išlaidas, patirtas vykdant verslo veiklą. Joms priklauso administravimas, nuoma, palūkanos, reklama ir kt.

Skolos – lėšos, pasiskolintos iš kreditorių. Dar gali būti vadinamos „kreditais“.

Trumpalaikės paskolos – finansiniai įsipareigojimai, kurie turėtų būti įvykdyti per vienerius metus.

Turto grąža (Return on Assets – ROA) – tai rodiklis, parodantis kiek įmonė uždirba pelno lyginant su jos turtu. Rodiklis apskaičiuojamas grynąjį pelną dalinant iš įmonės turto.

Papasakokite savo verslo istoriją

Su faktoringu skolą paverskite apyvartinėmis lėšomis

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.