factris invoice financing factoring

Naudojimo sąlygos

 

1. Įžanga

 

(a) Šios standartinės naudojimo sąlygos (toliau – Naudojimo sąlygos), kurios gali būti kartkartėmis keičiamos, reglamentuoja Platformos (kaip apibrėžta toliau tekste), prie kurios galima prisijungti per svetainę www.factris.com, naudojimą. Svetainė ir Platforma yra bendrovės „Factris Holding B.V.“, įregistruotos Nyderlandų prekybos rūmuose KvK Nr. 6866646 (toliau – „Factris“), ir jos licencijos davėjų nuosavybė.

(b) Sutikdami su Naudojimo sąlygomis ir gaudami prieigą prie Platformos, garantuojate bendrovei „Factris Holding B.V.“, kad

(i) esate 18 metų amžiaus arba vyresnis; ir
(ii) turite aiškią arba numanomą teisę ir įgaliojimus sutikti su Naudojimo sąlygomis Pardavėjo (kaip apibrėžta toliau tekste) vardu ir jo naudai bei įpareigoti Pardavėją laikytis Naudojimo sąlygų.

 

2. Apibrėžtys

 

(a) Šiose Naudojimo sąlygose:

Sutartis reiškia „Factris“ gautinų sumų pirkimo sutartį, jos priedus, Standartines sąlygas, įskaitant visus jos priedus ir priedėlius, kurių šalimi yra arba buvo Pardavėjas.

Paskirtasis darbuotojas reiškia Pardavėjo darbuotoją, kuriam Pardavėjas suteikė įgaliojimus jo vardu prisijungti prie Platformos ir ją naudoti.

Intelektinė nuosavybė reiškia patentus, prekių ženklus, paslaugų ženklus, teises (į įregistruotą arba neregistruotą) dizainą, paraiškas dėl bet kurio iš pirmiau išvardytųjų registracijos, prekybinius arba firminius pavadinimus, autorines teises (įskaitant teises į kompiuterinę programinę įrangą ir topografines teises; praktines žinias, komercines paslaptis, išradimus, slaptas formules ir procesus, Pardavėjų ir klientų sąrašą bei kitas nuosavybės teise priklausančias žinias ir informaciją; interneto domenų pavadinimus; teises, apsaugančias prestižą ir reputaciją; duomenų bazių teises, moralines teises ir visas teises bei apsaugos formas, turinčias lygiavertį poveikį, bet kurioje pasaulio šalyje.

Platforma reiškia „Factris Holding B.V.“, Amsterdamas, Prekybos rūmų registracijos Nr. 6866646 (toliau – „Factris“), teikiamas internetines sistemas, kuriomis leidžiama naudotis Pardavėjui, kad šis galėtų paskelbti sąskaitas faktūras ir palengvinti gautinų sumų įsigijimą pagal šią Sutartį.
Pardavėjas reiškia kiekvieną asmenį, kuris sudarė atitinkamą Sutartį, yra arba buvo atitinkamos Sutarties šalis.

(b) Jeigu šiose Naudojimo sąlygose neapibrėžta kitaip arba nereikalaujama kitaip pagal kontekstą, šiose Naudojimo sąlygose vartojami žodžiai ir frazės turi atitinkamoje Sutartyje jiems priskirtas reikšmes ir aiškinimus.

 

3. Naudotojo identifikatorius (ID) ir slaptažodis

 

(a) Prieiga prie Platformos apsaugota naudotojo identifikatoriais ir slaptažodžiais.

(b) Pardavėjo identifikatoriai yra specifiniai Pardavėjo Paskirtiesiems darbuotojams.

(c) Pardavėjas sutinka neleisti jokiam asmeniui (išskyrus Paskirtuosius darbuotojus) naudoti Pardavėjo identifikatorių prisijungimui prie Platformos ir jos naudojimui.

(d) Pardavėjas yra atsakingas už Pardavėjo identifikatorių ir slaptažodžių, išduotų Pardavėjui pagal Sutartį, konfidencialumo užtikrinimą bei už rinkliavas, žalą arba nuostolius, sumokėtus arba patirtus dėl Pardavėjo nesugebėjimo jį užtikrinti.

(e) „Factris“ nėra atsakinga už bet kokią žalą, patirtą dėl Pardavėjo identifikatorių vagystės, Pardavėjo atlikto Pardavėjo identifikatorių atskleidimo arba Pardavėjo leidimo bet kokiam asmeniui, išskyrus jo Paskirtuosius darbuotojus, prisijungti prie Platformos ir ją naudoti pasitelkiant Pardavėjo identifikatorius, išskyrus tuos atvejus, kai „Factris“ nenutraukia galimybės naudotis konkrečiais slaptažodžiais arba identifikatoriais, kai tą padaryti nurodo Pardavėjas.

(f) Jeigu Pardavėjas sužino apie neleistiną Pardavėjo identifikatorių naudojimą arba kita būtinybę deaktyvuoti identifikatorius dėl saugumo priežasčių, Pardavėjas privalo nedelsiant informuoti „Factris“ arba Paslaugos teikėją, ir „Factris“ nedelsiant deaktyvuos tokius identifikatorius.

(g) Pardavėjas privalo Platformoje sudaryti rašytinį Pardavėjo paskirtų darbuotojų, turinčių leidimą prisijungti prie Platformos ir ją naudoti Pardavėjo vardu, sąrašą.

(h) Pardavėjas privalo užtikrinti, kad Paskirtieji darbuotojai laikytųsi šių Naudojimo sąlygų prisijungdami prie Platformos arba ją naudodami.

 

4. Teisių apimtis

 

(a) Pardavėjui ir jo Paskirtiesiems darbuotojams leidžiama turėti prieigą prie Platformoje pateikiamos informacijos ir ją naudoti tik pagal Sutarties sąlygas, įskaitant šias Naudojimo sąlygas, taip pat ir paties Pardavėjo vidinės veiklos tikslais.

(b) Pardavėjui ir jo Paskirtiesiems darbuotojams griežtai draudžiama sutrikdyti Platformos saugumo priemones arba bandyti tai padaryti.

 

5. Saugumas

 

(a) Tik Pardavėjas yra atsakingas už visos informacijos ir pranešimų, kuriuos Pardavėjas gauna, perduoda arba saugo Platformoje, saugumą, konfidencialumą ir integralumą tiek, kiek Pardavėjas kontroliuoja tokią informaciją ir pranešimus.

(b) „Factris“ yra atsakinga už galimybės prisijungti ir naudoti Platformą suteikimą Paskirtiesiems darbuotojams.

(c) Tik Pardavėjas yra atsakingas už bet kokio asmens leistiną arba neleistiną prisijungimą prie Pardavėjo paskyros ir jos naudojimą, išskyrus kai tai atsitinka dėl „Factris“ aplaidumo arba pažeidimo.

 

6. Privatumas

 

(a) Nors Finansuotojas sutinka naudoti Pardavėjo informaciją tik šioje Sutartyje leistinais tikslais, Pardavėjas patvirtina, jog jis nesitiki privatumo interneto atžvilgiu apskritai.

(b) Pardavėjas patvirtina, kad jo IP adresas perduodamas ir įrašomas su kiekvienu pranešimu, kurį Pardavėjas siunčia Platformai.

 

7. Atsakomybė už identifikatorių ir slaptažodžių naudojimą

 

(a) Pardavėjas pripažįsta ir sutinka, kad Pardavėjas yra atsakingas už visus fizinių arba juridinių asmenų veiksmus prisijungiant prie Platformos ir ją naudojant pasitelkus Pardavėjo identifikatorius ir slaptažodžius, neatsižvelgiant į tai, ar Pardavėjas davė tokiems fiziniams arba juridiniams asmenims leidimą prisijungti prie Platformos ir ją naudoti.

(b) Šis skyrius lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo arba galiojimo pasibaigimo.

 

8. Draudžiamas naudojimas

 

Pardavėjas negali naudoti ir privalo užtikrinti, kad Paskirtieji darbuotojai nenaudotų Platformos šiais tikslais:

(a) įsikišti, trikdyti arba stengtis gauti neleistiną prieigą prie kitų paskyrų Platformoje arba kito kompiuterinio tinklo;

(b) naudoti bet kokį įrenginį, programinę įrangą arba paprogrames, įskaitant, bet neapsiribojant virusais, Trojos arkliais, kirminais, laiko bombomis ir pranešimų atšaukimo programomis, kurie pakenkia arba apsunkina, arba yra skirti pakenkti ar apsunkinti tinkamą svetainės veikimą, arba neteisėtai perimti arba nusavinti programinę įrangą, duomenis arba kitą informaciją iš svetainės;

(c) imtis veiksmų, kurie nepagrįstai arba neproporcingai apkrautų Finansuotojo infrastruktūrą.

 

9. Prieiga

 

(a) Pardavėjas sutinka, kad kartkartėmis gali būti neįmanoma prisijungti prie Platformos, arba ji gali neveikti dėl daugelio priežasčių, įskaitant:

(i) įrangos gedimus;
(ii) periodines techninės priežiūros procedūras arba remontą, kuris gali būti kartkartėmis atliekamas;
(iii) priežastis, kurios nepriklauso nuo Finansuotojo kontrolės, arba kurių Finansuotojas pagrįstai negali numatyti; arba
(iv) kitų kartų vien tik Finansuotojo nuožiūra.

(b) „Factris“ pasilieka teisę vien tik savo nuožiūra ir be atskiro pranešimo bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties:

(i) panaikinti arba išjungti prieigą prie visos Platformos arba jos dalies; arba
(ii) sustabdyti Pardavėjo galimybę prisijungti ir naudoti visą Platformą arba bet kurią jos dalį.

 

10. Nuosavybė

 

(a) Visas svetainės dizainas, tekstas, grafika ir pasirinkimas bei išdėstymas Platformoje yra saugomi remiantis autorių teisėmis.

(b) Svetainė yra saugoma remiantis autorių teisėmis ir kitais intelektinės nuosavybės įstatymais.

(c) Pardavėjas pripažįsta, kad svetainė ir susijusios intelektinės nuosavybės teisės priklauso „Factris“ arba jos licencijos davėjams.

(d) Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteikiamos pagal šias Naudojimo sąlygas, priklauso „Factris“ ir jos licencijos davėjams.

(e) Pardavėjas sutinka nedauginti, nedubliuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ir nenaudoti jokios svetainės dalies arba jos prieigos ir naudojimo jokiais kitais tikslais, išskyrus kaip leidžiama pagal šias Naudojimo sąlygas.

(f) Bet koks turinio naudojimas, kuris nėra aiškiai leidžiamas pagal šias Naudojimo sąlygas, yra Naudojimo sąlygų pažeidimas ir gali pažeisti autorių teises, prekių ženklų ir kitus įstatymus.

(g) Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į svetaines, kurios priklauso ir yra eksploatuojamos trečiųjų šalių arba valdžios ar valdžios institucijų arba įstaigų.

(h) „Factris“ nėra atsakinga už tokias svetaines ir negali kontroliuoti šių svetainių privatumo politikos arba turinio.

(i) Bet koks neleistinas ar nepatvirtintas Platformos ir susijusios svetainės naudojimas yra intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas ir gali užtraukti už tai atsakingiems asmenims civilinę ir baudžiamąją atsakomybę pagal šalies ir tarptautinius autorių teisių, prekių ženklų ir kitus įstatymus bei sutartis.


(j) Visam leistinam Pardavėjo naudojimui taikomas jo susitarimas neištrinti, nekeisti ir nešalinti jokių nuosavybės teise saugomų pranešimų, kurie yra pateikiami turinyje, jeigu tokių yra.

 

11. Netaikomas eksteritorialumas

 

Tam tikrose šalyse tam tikrų asmenų prieiga prie Platformos ir jos turinio gali būti neteisėta.

 

12. Taikytina teisė ir jurisdikcija

 

Šioms Naudojimo sąlygoms taikomi ir jos yra aiškinamos pagal Nyderlandų įstatymus, ir Pardavėjas sutinka su neišimtine Amsterdamo teismų jurisdikcija sprendžiant bet kokius ginčus.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.