factris invoice financing factoring

Regulamin korzystania z Platformy Factris

 

1. Wprowadzenie

(a) Niniejsze standardowe warunki użytkowania („Regulamin”), które mogą być od czasu do czasu zmieniane, regulują korzystanie z Platformy (zgodnie z definicją poniżej), która jest dostępna za pośrednictwem www.factris.com. Strona internetowa i Platforma są własnością Factris PL1 sp. z o.o. zarejestrowanej w polskim KRS za numerem 0000915107 oraz Factris Holding B.V., zarejestrowanej w holenderskim CoC pod numerem KvK 6866646 („Factris”) i jej licencjodawców.

(b) Wyrażając zgodę na Regulamin i uzyskując dostęp do Platformy, gwarantujesz Factris PL1 sp. z o.o., że

(i) użytkownik ma ukończone 18 lat; i

(ii) że masz wyraźne lub dorozumiane prawo i upoważnienie do zaakceptowania Regulaminu w imieniu i na rzecz Faktoranta (zgodnie z definicją poniżej) oraz do związania Faktoranta Regulaminem.

 

2. Definicje

(a) Dla celów Regulaminu:

„Umowa” oznacza Umowę Świadczenie Usług Faktoringowych Factris, jej harmonogramy, Regulamin Świadczenia Usług Faktoringowych przez Factris wraz ze wszystkimi załącznikami i harmonogramami do niniejszej Umowy, których Stroną jest lub był Faktorant.

„Wyznaczony Pracownik” oznacza pracownika Faktoranta, który jest upoważniony przez Faktoranta do uzyskiwania dostępu do Platformy i korzystania z niej w jej imieniu.

„Własność intelektualna” oznacza patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, prawa (zarejestrowane lub niezarejestrowane) do wszelkich wzorów, zgłoszeń do którejkolwiek z powyższych nazw handlowych lub handlowych, prawa autorskie (w tym prawa do oprogramowania komputerowego i prawa do topografii; know-how, tajemnice handlowe, wynalazki, tajne formuły i procesy, lista Faktorantów i Kontrahentów oraz inna zastrzeżona wiedza i informacje; nazwy domen internetowych; prawa chroniące dobrą wolę i reputację; prawa do baz danych,  autorskie prawa osobiste oraz wszelkie prawa i formy ochrony o skutku równoważnym, w dowolnym miejscu na świecie.

„Platforma” oznacza systemy online dostarczane przez Factris Holding B.V., Amsterdam, CoC 6866646 („Factris”) i udostępniane Faktorantowi w celu administrowania fakturami oraz ułatwienia zakupu wierzytelności na mocy niniejszej Umowy.

„Faktorant” oznacza każdą osobę, która zawarła i jest lub była stroną Umowy.

(b) O ile nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie lub kontekst nie wymaga inaczej, słowa i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie i konstrukcje przypisane im w odpowiedniej Umowie.

 

3. Nazwa użytkownika i hasło

(a) Dostęp do Platformy jest chroniony identyfikatorami użytkowników i hasłami.

(b) Identyfikatory Faktoranta są specyficzne dla Wyznaczonych Pracowników Faktoranta.

(c) Faktorant zgadza się, że nie zezwoli żadnej Osobie (innej niż Wyznaczeni Pracownicy) na korzystanie z identyfikatorów Faktoranta w celu uzyskania dostępu do Platformy i korzystania z niej.

(d) Faktorant jest odpowiedzialny za zachowanie ścisłej poufności identyfikatorów i haseł Faktoranta wydanych Faktorantowi na mocy Umowy w przypadku wszelkich opłat, szkód lub strat poniesionych lub poniesionych w wyniku niedopełnienia tego obowiązku przez Faktoranta.

(e) Factris nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane lub związane z kradzieżą identyfikatorów Faktoranta, ujawnieniem przez Faktoranta identyfikatorów Faktoranta lub upoważnieniem Faktoranta do zezwolenia jakiejkolwiek Osobie innej niż wyznaczeni pracownicy na dostęp do Platformy i korzystanie z niej przy użyciu identyfikatorów Faktoranta, z wyjątkiem sytuacji, gdy Factris nie wyłączy dostępu do określonych haseł lub identyfikatorów, gdy zostanie o to poproszony przez Faktoranta.

(f) Jeśli Faktorant dowie się o nieuprawnionym użyciu identyfikatorów Faktoranta lub innej potrzebie wyłączenia identyfikatora ze względów bezpieczeństwa, Faktorant niezwłocznie powiadomi Factris lub Serwisanta, a Factris niezwłocznie wyłączy takie identyfikatory.

(g) Faktorant będzie prowadził pisemną listę pracowników wyznaczonych przez Faktoranta z zezwoleniem na dostęp i korzystanie z Platformy w imieniu Faktoranta w ramach Platformy.

(h) Faktorant zapewni, że Wyznaczeni Pracownicy przestrzegają niniejszego Regulaminu podczas uzyskiwania dostępu do Platformy lub korzystania z niej.

 

4. Zakres praw

(a) Faktorant i jego Wyznaczeni Pracownicy mogą uzyskiwać dostęp do informacji dostępnych za pośrednictwem Platformy i korzystać z nich wyłącznie na warunkach Umowy, w tym niniejszego Regulaminu, oraz w celu prowadzenia własnej wewnętrznej działalności gospodarczej Sprzedającego.

(b) Sprzedawcy i jego Wyznaczonym Pracownikom surowo zabrania się łamania środków bezpieczeństwa Platformy lub podejmowania prób ich wykonania.

 

5. Bezpieczeństwo

(a) Faktorant ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, poufność i integralność wszystkich informacji i wiadomości, które Faktorant otrzymuje, przesyła lub przechowuje na Platformie w zakresie, w jakim takie informacje i wiadomości znajdują się pod kontrolą Faktoranta.

(b) Factris będzie odpowiedzialna za udzielenie Wyznaczonym Pracownikom dostępu do Platformy i korzystania z niej.

(c) Faktorant ponosi wyłączną odpowiedzialność za autoryzowany lub nieautoryzowany dostęp lub korzystanie z konta Faktorant przez jakąkolwiek Osobę, z wyjątkiem sytuacji gdy wynika to z zaniedbania przez Factris.

 

6. Prywatność

(a) Chociaż Factris zgadza się wykorzystywać informacje Faktoranta wyłącznie w sposób dozwolony w niniejszej Umowie, Faktorant przyjmuje do wiadomości, że Faktorant nie oczekuje prywatności w odniesieniu do Internetu ogólnie.

(b) Faktorant przyjmuje do wiadomości, że jego adres IP jest przesyłany i rejestrowany z każdą wiadomością wysyłaną przez Faktoranta na Platformę.

 

7.Odpowiedzialność za korzystanie z identyfikatora i haseł

(a) Faktorant przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Faktorant ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania osób lub podmiotów uzyskujących dostęp do Platformy i korzystających z niej przy użyciu Identyfikatorów Faktoranta i haseł, niezależnie od tego, czy Faktorant upoważnił takie osoby lub podmioty do dostępu i korzystania z Platformy.

(b) Niniejszy punkt pozostanie w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.

 

8. Zabronione użytkowanie

Faktorant nie będzie i zapewni, że Wyznaczeni Pracownicy nie będą korzystać z Platformy w celu:

(a) zakłócenia działania lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych kont na Platformie lub innych elementów sieci komputerowej;

(b) używania jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur, w tym między innymi wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb zegarowych i robotów anulujących, które uszkadzają lub utrudniają lub mają na celu uszkodzenie lub utrudnienie prawidłowego działania strony internetowej lub bezprawnego przechwycenia jakiegokolwiek oprogramowania, danych lub innych informacji ze strony internetowej;

(c) podejmowania jakichkolwiek działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalne obciążenie na infrastrukturę Factris.

 

9. Dostęp

(a) Faktorant zgadza się, że Platforma może być od czasu do czasu niedostępna lub nieoperacyjna z wielu powodów, w tym:

(i) nieprawidłowe działanie sprzętu;(ii) okresowe procedury konserwacji lub naprawy, które mogą być podejmowane od czasu do czasu;(iii) przyczyny pozostające poza kontrolą Factris lub których Factris nie może racjonalnie przewidzieć; lub (iv) w innym czasie według wyłącznego uznania Factris.

(b) Factris zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez uprzedzenia, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, do:

(i) usunięcia lub zablokowania dostępu do całości lub części Platformy; lub (ii) zawieszenia dostępu Faktorant do całości lub części Platformy lub korzystania z niej.

 

10. Własność

(a) Cały projekt strony internetowej, tekst, grafika oraz wybór i układ zawarty na Platformie są chronione prawem autorskim.

(b) Strona internetowa jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej.

(c) Faktorant przyjmuje do wiadomości, że strona internetowa i wszelkie związane z nią prawa własności intelektualnej są własnością Factris lub jej licencjodawców.

(d) Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach użytkowania, są zastrzeżone dla firmy Factris i jej licencjodawców.

(e) Faktorant zgadza się nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części strony internetowej ani żadnego dostępu do strony internetowej z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez niniejszy Regulamin.

(f) Jakiekolwiek wykorzystanie treści, które nie są wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie, stanowi naruszenie Regulaminu i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa.

(g) Linki do stron, które są własnością i są utrzymywane przez strony trzecie lub przez jakikolwiek rząd, agencję rządową lub organ, mogą być osadzone na stronie internetowej.

(h) Factris nie ponosi odpowiedzialności za te strony i nie może kontrolować polityki prywatności ani ich zawartości.

(i) Wszelkie nieautoryzowane lub niezatwierdzone korzystanie z Platformy i powiązanej strony internetowej będzie stanowić naruszenie praw własności intelektualnej i może narazić wszelkie osoby odpowiedzialne na wszelkie sankcje cywilne i karne przewidziane w krajowych i międzynarodowych prawach autorskich, prawach odnośnie znaków towarowych oraz innych prawach i traktatach.

(j) Faktorant jest ponadto zobligowany do nie zacierania, nie zmienianie ani usuwania jakichkolwiek informacji o prawach własności zawartych na Platformie jak i w winnych udostępnionych mu materiałach.

 

11. Brak eksterytorialności

Dostęp do Platformy i jej zawartości może nie być legalny dla niektórych Osób w niektórych krajach.

 

12. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, a Faktorant poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Warszawie w celu rozstrzygania wszelkich sporów.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.