factris invoice financing factoring

Gebruiksvoorwaarden

 

1. Inleiding

(a) Deze standaard gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”), die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden, regelen het gebruik van het platform (zoals hieronder gedefinieerd) dat toegankelijk is via www.factris.com. De website en het platform zijn eigendom van Factris Holding B.V., geregistreerd bij de Nederlandse CoC onder KvK nr. 6866646 (“Factris”) en haar licentiegevers.

(b) Wanneer u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en toegang krijgt tot het platform, garandeert u Factris Holding B.V. dat

(i) u 18 jaar of ouder bent; en

(ii) dat u het uitdrukkelijke of impliciete recht en de bevoegdheid hebt om de gebruiksvoorwaarden in naam en namens de verkoper (zoals hieronder gedefinieerd) te accepteren en de verkoper aan de gebruiksvoorwaarden te binden.

2. Definities

(a) Voor de doeleinden van deze gebruiksvoorwaarden:

“Overeenkomst” betekent de Factris-koopovereenkomst voor vorderingen, de bijbehorende termijnen, de standaardvoorwaarden en alle inzendingstitels en de termijnen hierbij en daarbij en waarbij een verkoper partij is of is geweest.

“Aangewezen werknemer” betekent een werknemer van de verkoper die door de verkoper is geautoriseerd om namens hem toegang te krijgen tot het platform en het te gebruiken.

“Intellectueel eigendom” betekent patenten, handelsmerken, servicemerken, rechten (geregistreerd of niet-geregistreerd) in alle ontwerpen, aanvragen voor een van de voorgaande, handels- of bedrijfsnamen, copyright (inclusief rechten op computersoftware en topografische rechten); knowhow, handelsgeheimen, uitvindingen, geheime formules en processen, lijst van verkopers en klanten en andere eigendomskennis en informatie; internetdomeinnamen; rechten ter bescherming van goodwill en reputatie; databaserechten, morele rechten en alle rechten en vormen van bescherming met een gelijkwaardig effect, waar ook ter wereld .

“Platform” betekent de online systemen geleverd door Factris Holding B.V., Amsterdam, KvK 6866646 (“Factris”) en ter beschikking gesteld aan de verkoper om facturen te posten en om de aankoop van vorderingen hieronder te vergemakkelijken.

“Verkoper” betekent elke persoon die een overeenkomst is aangegaan en partij is of geweest is bij een respectieve overeenkomst.

(b) Tenzij anders bepaald in deze gebruiksvoorwaarden of de context anders vereist, hebben woorden en uitdrukkingen die in deze gebruiksvoorwaarden worden gebruikt de betekenis en constructies die eraan worden toegeschreven in de respectieve overeenkomst.

3. Gebruikers-ID en wachtwoord

(a) Toegang tot het platform wordt beschermd door gebruiker-ID’s en wachtwoorden.

(b) De ID’s van de verkoper zijn specifiek voor de door de verkoper aangewezen werknemers.

(c) De verkoper stemt ermee in dat hij geen enkele persoon (anders dan de aangewezen werknemers) zal toestaan om de ID’s van de verkoper te gebruiken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het platform.

(d) De verkoper is verantwoordelijk voor het handhaven van de strikte vertrouwelijkheid van de ID’s en wachtwoorden van de verkoper die onder de overeenkomst aan de verkoper zijn verstrekt voor alle kosten, schade of verliezen die zijn opgelopen of geleden als gevolg van het nalaten van de verkoper om dit te doen.

(e) Factris is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door of verband houdend met de diefstal van de ID’s van de verkoper, de openbaarmaking van de ID’s van de verkoper door de verkoper of de toestemming van de verkoper om een andere persoon dan zijn aangewezen werknemers toegang te geven tot en gebruik te maken van het platform met de ID’s van de verkoper, behalve wanneer Factris er niet in slaagt de toegang tot de gespecificeerde wachtwoorden of ID’s te beëindigen op verzoek van de verkoper.

(f) Als de verkoper zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van de ID’s van de verkoper of een andere noodzaak om een ID te deactiveren vanwege veiligheidsoverwegingen, zal de verkoper Factris of de beheerder onmiddellijk op de hoogte brengen en Factris zal dergelijke ID’s onmiddellijk deactiveren.

(g) De verkoper houdt een schriftelijke lijst bij van de door de verkoper aangewezen medewerkers die toestemming hebben om namens de verkoper toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het platform.

(h) De verkoper zal ervoor zorgen dat aangewezen werknemers deze gebruiksvoorwaarden naleven bij toegang tot of gebruik van het platform.

4. Reikwijdte van rechten

(a) De verkoper en zijn aangewezen werknemers hebben alleen toestemming voor toegang tot en gebruik van de informatie die beschikbaar is via het platform onder de voorwaarden van de overeenkomst, inclusief deze gebruiksvoorwaarden, en voor de eigen interne zaken van de verkoper.

(b) Het is de verkoper en zijn aangewezen medewerkers ten strengste verboden om de beveiligingsmaatregelen van het platform te omzeilen of te proberen dit te doen.

5. Beveiliging

(a) De verkoper is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van alle informatie en berichten die de verkoper ontvangt, verzendt via het platform of opslaat op het platform, voor zover dergelijke informatie en berichten onder de controle van de verkoper staan.

(b) Factris is verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot en gebruik van het platform aan aangewezen werknemers.

(c) De verkoper is als enige verantwoordelijk voor enige geautoriseerde of ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van het account van de verkoper door een persoon, behalve voor zover dit het gevolg is van nalatigheid of schending van/door Factris.

6. Privacy

(a) Hoewel de financierder ermee instemt de informatie van de verkoper alleen te gebruiken zoals toegestaan in deze overeenkomst, erkent de verkoper dat de verkoper geen privacy verwacht met betrekking tot het internet in het algemeen.

(b) De verkoper erkent dat zijn IP-adres wordt verzonden en geregistreerd bij elk bericht dat de verkoper naar het platform verzendt.

7. Verantwoordelijkheid voor gebruik van ID en wachtwoorden

(a) De verkoper erkent en stemt ermee in dat de verkoper aansprakelijk is voor alle acties van individuen of entiteiten die toegang hebben tot en gebruik maken van het platform met behulp van de verkoper-ID’s en wachtwoorden, ongeacht of de verkoper dergelijke individuen of entiteiten heeft geautoriseerd om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het platform.

(b) Deze sectie blijft van kracht na beëindiging of afloop van de overeenkomst.

8. Onrechtmatig gebruik

De verkoper zal ervoor zorgen dat aangewezen werknemers het platform niet gebruiken om:

(a) te interfereren, verstoren of proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot andere accounts op het platform of enig ander computernetwerk;

(b) enig apparaat, software of routine te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot virussen, trojaanse paarden, wormen, tijdbommen en annuleringsbots, die de goede werking van de website beschadigen of hinderen, of bedoeld zijn om te beschadigen of te hinderen, of om op onrechtmatige wijze software, gegevens of andere informatie van de website te onderscheppen of te onteigenen;

(c) enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredige belasting vormt voor de infrastructuur van de financierder.

9. Toegang

(a) De verkoper gaat ermee akkoord dat het platform van tijd tot tijd ontoegankelijk of onbruikbaar kan zijn om vele redenen, waaronder:

(i) defecten aan apparatuur;

(ii) periodieke onderhoudsprocedures of reparaties die van tijd tot tijd kunnen worden uitgevoerd;

(iii) oorzaken buiten de controle van financierder of die redelijkerwijs niet te voorzien zijn door financierder; of

(iv) op andere momenten naar eigen goeddunken van de financierder.

(b) Factris behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving, op elk moment en om welke reden dan ook:

(i) de toegang tot het gehele of een deel van het platform te verwijderen of uit te schakelen; of

(ii) de toegang van de verkoper tot of het gebruik van het gehele of een deel van het Platform op te schorten.

10. Eigendom

(a) Alle vormgeving, tekst, afbeeldingen en de selectie en indeling van de website op het platform worden beschermd door auteursrechten.

(b) De website wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomswetten.

(c) De verkoper erkent dat de website en alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten eigendom zijn van Factris of zijn licentiegevers.

(d) Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden aan Factris en haar licentiegevers.

(e) De verkoper stemt ermee in om geen enkel deel van de website of enige toegang tot of gebruik van de website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, behalve zoals toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden.

(f) Elk gebruik van de inhoud dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden is een schending van de gebruiksvoorwaarden en kan in strijd zijn met het auteursrecht, het handelsmerk en andere wetten.

(g) Links naar sites die eigendom zijn van en worden onderhouden door derden, of door een overheid of overheidsinstantie of autoriteit, kunnen in de website zijn opgenomen.

(h) Factris is niet verantwoordelijk voor die sites en heeft geen controle over het privacybeleid of de inhoud van die sites.

(i) Elk ongeautoriseerd of niet-goedgekeurd gebruik van het platform en de bijbehorende website vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten en kan elke verantwoordelijke persoon onderwerpen aan alle civiele en strafrechtelijke sancties waarin is voorzien onder nationale en internationale auteursrechten, handelsmerken en andere wetten en verdragen.

(j) Elk geautoriseerd gebruik door de verkoper is verder onderworpen aan zijn toestemming om de eigendomsvermeldingen die in de inhoud zijn opgenomen, niet uit te wissen, te wijzigen of te verwijderen, indien aanwezig.

11. Geen extraterritorialiteit

Toegang tot het platform en de inhoud ervan is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen in bepaalde landen.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, en de verkoper onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Brussel voor de beslechting van eventuele geschillen.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.