factris invoice financing factoring

Lietošanas nosacījumi

 

1. Ievads

(a) Šie standarta lietošanas noteikumi un nosacījumi (“Lietošanas noteikumi”), kurus laiku pa laikam var grozīt, regulē Platformas (kā definēts turpmāk) lietošanu, kurai var piekļūt vietnē www.factris.com. Tīmekļa vietne un platforma ir Amsterdamas uzņēmuma Factris Holding B.V. un tā meitasuzņēmuma SIA Factris LV1 īpašums, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. LV40203196125 (“Factris”) un tā licencētājiem.

(b) Kad jūs piekrītat lietošanas noteikumiem un iegūstat piekļuvi platformai, jūs garantējat Factris LV1 jeb “Factris”, ka

(i) jūs esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, un

(ii) jums ir nepārprotamas vai netiešas tiesības un tiesības akceptēt Lietošanas noteikumus Pārdevēja vārdā un saistīt Pārdevēju ar Lietošanas noteikumiem.

 

2. Definīcijas

(a) Lietošanas noteikumu vajadzībām:

“Līgums” ir “Factris” debitoru parādu pirkšanas līgums, tā grafiki, standarta noteikumi un nosacījumi kopā ar visiem tā eksponātiem un grafiku, kurā pārdevējs ir vai ir bijis puse.

“Norādītais darbinieks” ir Pārdevēja darbinieks, kuru Pārdevējs ir pilnvarojis piekļūt Platformai un izmantot tās vārdā.

“Intelektuālais īpašums” ir patenti, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, tiesības (reģistrētas vai nereģistrētas) attiecībā uz jebkuru dizainu, lietojumprogrammas jebkuram iepriekšminētajam, tirdzniecības vai uzņēmuma nosaukumi, autortiesības (tostarp tiesības uz datorprogrammām un topogrāfijas tiesības; zinātība, komercnoslēpumi, izgudrojumi, slepenas formulas un procesi, pārdevēju un klientu saraksts, kā arī citas īpašumtiesības un informācija; interneta domēnu vārdi; tiesības, kas aizsargā nemateriālo vērtību un reputāciju; datubāzes tiesības, morālās tiesības un visas tiesības un aizsardzības veidi ar līdzvērtīgu iedarbību visā pasaulē.

“Platforma” ir tiešsaistes sistēma, kuru nodrošina Factris Holding B.V., Amsterdama, CoC 6866646 (“Factris”) un SIA Factris LV1, un kas ir pieejama Pārdevējam, lai iesūtītu rēķinus un lai atvieglotu šajā pielikumā minēto debitoru parādu pirkšanu.

“Pārdevējs” nozīmē katru personu, kas ir noslēgusi attiecīgu Līgumu un ir vai ir bijusi līgumslēdzēja puse.
(b) Ja vien šajos lietošanas noteikumos nav noteikts citādi vai konteksts nenosaka citādi, šajos lietošanas noteikumos izmantotajiem vārdiem un izteicieniem ir nozīme un konstrukcija, kas tiem piešķirta attiecīgajā līgumā.

 

3. Lietotāja ID un Parole

(a) Piekļuvi platformai aizsargā lietotāju ID un paroles.

(b) Pārdevēja ID ir raksturīgi Pārdevēja izraudzītajiem darbiniekiem.

(c) Pārdevējs piekrīt, ka tas neļaus nevienai personai (izņemot nozīmētos darbiniekus) izmantot Pārdevēja ID, lai piekļūtu platformai un to izmantotu.

(d) Pārdevējs ir atbildīgs par Pārdevējam saskaņā ar Līgumu izsniegto Pārdevēja ID un paroļu stingru konfidencialitāti attiecībā uz jebkādām izmaksām, zaudējumiem vai zaudējumiem, kas radušies vai radušies Pārdevēja neizdarīšanas dēļ.

(e) Factris nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu, ko izraisījusi Pārdevēja ID zādzība, vai Pārdevējs atklāj Pārdevēja ID, vai Pārdevēja pilnvarojums atļaut jebkurai personai, kas nav tās izraudzītie darbinieki, piekļūt Platformai un to izmantot, izmantojot Pārdevēja ID, izņemot gadījumus, kad Factris nespēj pārtraukt piekļuvi norādītajām parolēm vai ID, kad Pārdevējs to pieprasa.

(f) Ja Pārdevējs uzzina par jebkādu Pārdevēja ID neatļautu izmantošanu vai citu vajadzību deaktivizēt ID drošības apsvērumu dēļ, Pārdevējs nekavējoties par to informē Factris vai Apkalpotāju, un Factris nekavējoties deaktivizē šādus ID.

(g) Pārdevējs uzturēs rakstisku Pārdevēja norīkotu darbinieku sarakstu ar atļauju piekļūt Platformai un izmantot to Pārdevēja vārdā Platformā.

(h) Pārdevējs, piekļūstot platformai vai izmantojot to, nodrošinās, ka ieceltie darbinieki ievēro šos lietošanas noteikumus.

 

4. Tiesību darbības joma

(a) Pārdevējam un tā norīkotajiem darbiniekiem ir atļauts piekļūt platformas pieejamai informācijai un to izmantot tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem, ieskaitot šīs Lietošanas vienības, un paša Pārdevēja iekšējai uzņēmējdarbībai.

(b) Pārdevējam un tā norīkotajiem darbiniekiem ir stingri aizliegts pārkāpt noteikumus vai darboties pretlikumīgi jebkurā citā veidā.

 

5. Drošība

(a) Pārdevējs būs pilnībā atbildīgs par visas tās informācijas un ziņojumu drošību, konfidencialitāti un integritāti, ko Pārdevējs saņem, pārsūta vai glabā platformā, ciktāl šādu informāciju un ziņojumus kontrolē Pārdevējs.

(b) Factris būs atbildīgs par iecelto darbinieku piekļuves piešķiršanu platformai un tās izmantošanu.

(c) Pārdevējs būs atbildīgs tikai par jebkuras personas pilnvarotu vai nesankcionētu piekļuvi Pārdevēja kontam vai tā izmantošanu, izņemot gadījumus, ja tas rodas nolaidības vai Factris pārkāpuma dēļ.

 

6. Privātums

(a) Lai arī Factris piekrīt izmantot Pārdevēja informāciju tikai kā atļauts šajā Līgumā, Pārdevējs atzīst, ka Pārdevējs nevar cerēt uz privātumu attiecībā uz internetu un tā lietošanu.

(b) Pārdevējs atzīst, ka tā IP adrese tiek pārsūtīta un ierakstīta ar katru ziņojumu, ko Pārdevējs nosūta Platformai.

 

7. Atbildība par ID un paroļu izmantošanu

(a) Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka Pārdevējs būs atbildīgs par visām fizisko vai juridisko personu darbībām, kas piekļūst platformai un to izmanto, izmantojot Pārdevēja ID un paroles, neatkarīgi no tā, vai Pārdevējs ir pilnvarojis šādas personas vai organizācijas piekļūt un izmantot platformu.

(b) Šī sadaļa pastāvēs pēc līguma izbeigšanas vai termiņa beigām.

 

8. Aizliegta lietošana

Pārdevējs nodrošina, ka izraudzītie darbinieki neizmanto platformu, lai:

(a) traucētu sistēmas darbību vai mēģinātu iegūt nesankcionētu piekļuvi citiem platformas vai jebkura cita datortīkla kontiem;

(b) izmantotu jebkuru ierīci, programmatūru vai rutīnu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar vīrusiem, Trojas zirgiem, tārpiem, laika bumbām un atcelšanas robotiem, kas sabojā vai kavē vai ir paredzēti, lai sabojātu vai kavētu pareizu vietnes darbību, vai nelikumīgi pārtvert vai atsavināt programmatūru, datus vai citu informāciju no vietnes;

(c) veiktu visas darbības, kas rada nepamatotu vai nesamērīgu slodzi Factris infrastruktūrai.

 

9. Piekļuve

(a) Pārdevējs piekrīt, ka platforma laiku pa laikam var būt nepieejama dažādu iemeslu dēļ, tostarp:

(i) iekārtu darbības traucējumi;

(ii) periodiskas apkopes procedūras vai remontu, ko var veikt laiku pa laikam;

(iii) cēloņi, kurus Factris nevar kontrolēt vai kurus nevar pamatoti paredzēt; vai

(iv) citā laikā pēc Factris ieskatiem.

(b) Factris patur tiesības pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ:

(i) noņemt vai atspējot piekļuvi visai platformai vai jebkurai tās daļai; vai

(ii) pārtraukt Pārdevēja piekļuvi visai vai jebkurai Platformas daļai, vai tās izmantošanu.

 

10. Īpašumtiesības

(a) Viss tīmekļa vietnes dizains, teksts, grafika, kā arī platformā iekļautā izvēle un izkārtojums ir aizsargāti ar autortiesībām.

(b) Tīmekļa vietni aizsargā autortiesības un citi intelektuālā īpašuma likumi.

(c) Pārdevējs atzīst, ka vietne un visas saistītās intelektuālā īpašuma tiesības pieder Factris vai tā licencētājiem.

(d) Visas tiesības, kas nav tieši piešķirtas šajos lietošanas noteikumos, ir rezervētas Factris un tā licencētājiem.

(e) Pārdevējs apņemas nevairot, nedublēt, nekopēt, nepārdot un neizmantot jebkuru vietnes daļu vai piekļuvi vietnei vai tās izmantošanu, izņemot gadījumus, kad to atļauj šie lietošanas noteikumi.

(f) Jebkura satura izmantošana, kas nav tieši atļauta šajos lietošanas noteikumos, ir Lietošanas noteikumu pārkāpums un var pārkāpt autortiesības, preču zīmes un citus likumus.

(g) Tīmekļa vietnē var būt iegultas saites uz vietnēm, kas pieder trešajām pusēm vai jebkurai valdības vai citai iestādei.

(h) Factris nav atbildīgs par šīm vietnēm un nevar kontrolēt šo vietņu konfidencialitātes politiku vai saturu.

(i) Jebkura neatļauta vai neapstiprināta Platformas un ar to saistītās vietnes izmantošana ir intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums, un ikvienai atbildīgajai personai var piemērot visus civiltiesiskos un kriminālsodus, kas paredzēti vietējos un starptautiskajos autortiesību, preču zīmju un citos likumos un līgumos .

(j) Uz visu Pārdevēja atļauto lietošanu attiecas arī tā piekrišana neizdzēst, nemainīt vai noņemt īpašumtiesību paziņojumus, kas ir saturā, ja tādi ir.

 

11. Nav eksteritorialitātes

Dažām personām noteiktās valstīs piekļuve platformai un tās saturam var nebūt likumīga.

 

12. Valdošie likumi un piekritība

Šie lietošanas noteikumi tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, un Pārdevējs visu strīdu risināšanai pakļaujas Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijai.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.