Skip to main content

Privātuma politika

Kam paredzēta šī privātuma politika?


Šī privātuma politika (turpmāk tekstā – Privātuma politika) informē, kā Factris(turpmāk tekstā – Uzņēmums) vāc, uzglabā un apstrādā personas datus, cienot personas, kura izmanto tīmekļa vietni https://factris.lv (turpmāk tekstā – Vietne), privātumu.

Visi jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar 2016. gadu 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārējā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), Latvijas Republikas likumu par personas datu tiesisko aizsardzību, Latvijas Republikas elektronisko sakaru likumu un citiem tiesību aktiem, kuri reglamentē personas datu aizsardzību.

Cienot jūsu privātumu un jūsu personas datu aizsardzību, Uzņēmums dara visu iespējamo, lai nodrošinātu https://factris.lv tīmekļa vietnē apstrādājamo jūsu personas datu un citas informācijas drošību un konfidencialitāti.

Uzņēmums patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt Privātuma politikas noteikumus. Privātuma politikas izmaiņas stājas spēkā dienā, kad tās publicētas Vietnē. Ņemot to vērā, jums, apmeklējot Vietni, ir pienākums pārliecināties, ka esat iepazinušies ar jaunāko Privātuma politikas versiju, kura ir pieejama Vietnē, un, turpinot izmantot Vietnes sniegtos pakalpojumus, piekrītat šīm izmaiņām.


Kādi ir personas dati un kā tie tiek apstrādāti?


Personas dati ir jebkāda informācija par jums, pēc kuras ir iespējams tieši vai netieši noteikt jūsu identitāti pēc vārda, uzvārda, personas koda, atrašanās vietas datiem, IP adreses un citām jūsu personas fiziskajām, fizioloģiskajām, ģenētiskajām, psihiskajām, ekonomiskajām, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm.

Apstrādājot jūsu personas datus, Uzņēmums ievēro šādus personas datu apstrādes principus:


 • Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai tik lielā mērā, cik tas nepieciešams attiecīgiem skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem, ņemot vērā jūsu privātuma aizsardzību;
 • Jūsu personas dati tiek apstrādāti precīzi, godprātīgi un likumīgi un tiek apstrādāti tikai tādiem nolūkiem, kuri atbilst mērķiem, kas norādīti pirms jūsu personas datu vākšanas;
 • Uzņēmums jūsu personas datus apstrādā, stingri ievērojot personas datu skaidras un pārredzamas apstrādes prasības, kuras noteiktas tiesību aktos;
 • Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai tādā formā, lai jūs varētu identificēt ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti;
 • Jūsu personas datu apstrādei izmanto atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, tai skaitā aizsardzību pret nelikumīgu datu apstrādi un pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.


2.1. Personas dati, kas tiek apstrādāti pieteikuma vajadzībām


Ja nolemjat iesniegt pieteikumu finansējumam, Uzņēmums jums lūgs iesniegt jūsu personas datus: uzņēmuma nosaukumu, savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, pircēju, vēlamo finansējuma summu, rēķina apmaksas termiņu, jūsu komentārus.

Šie personas dati tiek vākti, lai sazinātos ar jums sakarā ar iespējamā līguma noslēgšanu par konta finansēšanu.

Jūsu rezervācijas laikā norādīto personas datu glabāšanas termiņa noteikšanai Uzņēmums piemēro kritērijus, kuri atbilst tiesību aktos noteiktajām saistībām, kā arī ņem vērā jūsu tiesības, piemēram, Uzņēmums paredz tādu personas datu glabāšanas termiņu, kura laikā var tikt iesniegtas ar līguma izpildi saistītas prasības, ja tādas rastos.


2.2. Personas dati, kas tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos


Ja vēlaties saņemt Uzņēmuma tiešā mārketinga piedāvājumus (piemēram, informatīvās vēstules), Vietnē varat norādīt savu e-pasta adresi.

Uzņēmums jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos apstrādā tikai ar jūsu piekrišanu. Šajā gadījumā Uzņēmums var jums sūtīt tiešā mārketinga piedāvājumus, kuri saistīti ne tikai ar tā piedāvātajiem pakalpojumiem, bet arī savu partneru atgādinājumus, paziņojumus, reklāmu par to piedāvātajiem pakalpojumiem un/vai produktiem.

Ja esat piekritis abonēt mūsu informatīvās vēstules, mēs varam izmantot jūsu e-pasta adresi, lai uz tālruņa automatizētajiem risinājumiem (profilēšanu) balstītu informāciju par precēm, pakalpojumiem, atlaidēm, piedāvājumiem, konkursiem, pasākumiem, ziņām, aptaujām un citiem jaunumiem nosūtītu pa e-pastu, pastu, tālruni, ar īsziņu un šiem mērķiem sazinātos ar jums.

Jūsu personas dati, kas tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, Uzņēmumā tiks glabāti 5 gadus, bet ne ilgāk, kā ir spēkā jūsu piekrišana.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums vienmēr ir tiesības jebkurā laikā atsaukt jūsu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos. Jūs varat atteikties no tiešā mārketinga piedāvājumiem, sazinoties ar Uzņēmumu pa e-pastu [email protected] vai noklikšķinot uz atteikuma saites e-vēstulē.


2.3. Personas dati, kas tiek apstrādāti, lai sniegtu jums informāciju


Ja vēlaties sazināties un saņemt papildu informāciju, jūs to varat izdarīt, iesniedzot pieprasījumu Uzņēmuma Vietnē un norādot savu vārdu, uzņēmuma nosaukumu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, lai Uzņēmums zinātu, uz kādu adresi nosūtīt prasīto informāciju.

Šim nolūkam apstrādājamie jūsu personas dati Uzņēmumā tiks glabāti tiki ilgi, līdz būs pienācīgi izanalizēta jūsu sniegtā informācija un sniegtas atbildes uz jūsu jautājumiem.


Kam tiek nodoti jūsu personas dati?


Lai nodrošinātu Uzņēmuma nepārtrauktu darbību un pienācīgu pakalpojumu sniegšanu, Uzņēmums var izpaust jūsu personas datus saviem darbiniekiem, vadītājiem, piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir pamatoti nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus.

Uzņēmums var arī nodot jūsu personas datus citām trešajām personām (datu apstrādātājiem), kuri Uzņēmuma vārdā un saskaņā ar Uzņēmuma norādījumiem apstrādā jūsu personas datus un/vai kuriem ir piekļuve tiem, piemēram, informācijas sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem un citām personām, kuras palīdz Uzņēmumam sniegt jums nepieciešamos pakalpojumus. Šādā gadījumā Uzņēmums veic attiecīgus pasākumus, lai iesaistītie datu apstrādātāji viņiem uzticētos personas datus apstrādātu tikai Uzņēmuma norādītajiem mērķiem, veiktu tikai tās darbības, kuras Uzņēmums viņiem ir uzdevis veikt, nodrošinātu atbilstošus organizatoriskos un tehniskos personas datu drošības pasākumus.

Uzņēmumam ir tiesības apstrādājamos jūsu personas datus nodot valsts institūcijām un iestādēm, lai pienācīgi īstenotu tiesību aktu prasības. Tāpat jūsu personas dati var tikt nodoti personām, kuras sniedz juridiskos pakalpojumus, ja šie personas dati ir jāatklāj, lai identificētu, īstenotu vai aizstāvētu Uzņēmuma tiesības un likumīgās intereses.


Kādas ir jūsu tiesības?


Kā datu subjektam jums ir šādas tiesības:


 • zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi.
 • saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi personas dati ir ievākti, kādā nolūkā tie tiek apstrādāti, kuriem datu saņēmējiem tiek sniegti un tika sniegti;
 • pieprasīt labot apstrādājamos savus personas datus, ja dati ir neprecīzi un/vai nepilnīgi;
 • pieprasīt personas datu iznīcināšanu vai personas datu apstrādes apturēšanu, ja tiek apstrādāti pārmērīgi personas dati, ja jūs atsaucat savu piekrišanu vai ir cits pietiekams pamatojums;
 • sistematizētā, vienkārši lietojamā un datorlasāmā formātā saņemt ar sevi saistītos personas datus, kurus jūs sniedzāt Uzņēmumam, un pārsūtīt šos datus citam datu apstrādātājam vai pieprasīt, lai Uzņēmums tieši pārsūta šādus personas datus citam datu apstrādātājam, ja tas ir tehniski iespējams (tiesības uz datu pārnesamību).


Uzņēmums neveic tādu jūsu personas datu profilēšanu, kas var jums radīt juridiskas sekas vai kam var būt liela ietekme uz jums, taču, piedāvājot individualizētus mārketinga piedāvājumus, jūs varat tikt piesaistīti attiecīgai klientu kategorijai. Ņemot to vērā, jums ir tiesības pieprasīt cilvēka iejaukšanos, paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

Ja plānojat izmantot savas tiesības, varat sazināties ar Uzņēmumu, rakstot uz e-pastu [email protected]. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, īstenojot savas tiesības, jums ir pienācīgi jāapstiprina sava identitāte. Tāpēc, ja plānojat sūtīt pieprasījumu Uzņēmumam, jums tiesību aktu noteiktajā kārtībā ir jāapstiprina sava identitāte, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kuri ļauj pienācīgi identificēt personu.

Uzņēmums viena mēneša laikā bez maksas sniegs jums pieprasīto informāciju, taču, ja jūsu nosūtītie pieprasījumi būs acīmredzami nepamatoti vai nesamērīgi, jo īpaši to atkārtotā satura dēļ, Uzņēmums ir tiesīgs iekasēt samērīgu maksu, ņemot vērā administratīvos izdevumus par informācijas sniegšanu vai paziņojumiem, vai darbībām, kuras pieprasāt, vai ir tiesīgs atteikties veikt darbības pēc jūsu pieprasījuma.

Ja uzskatāt, ka Uzņēmums nepienācīgi apstrādā jūsu personas datus vai arī nepienācīgi īsteno vai neīsteno jūsu tiesības, vispirms sazinieties ar Uzņēmumu, un Uzņēmums ir gatavs kopā ar jums atrisināt visus sarežģījumus. Ja neesat apmierināts ar Uzņēmuma atbildi, jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību valsts uzraudzības iestādei.


Kādi ir jūsu pienākumi un atbildība?


Izmantojot Vietnes sniegtos pakalpojumus, jūs uzņematies visu atbildību par jūsu iesniegto personas datu pareizību un precizitāti. Iesniedzot personas datus (piemēram, aizpildot pieteikuma veidlapu), jūs uzņematies visu atbildību par savu personas datu iesniegšanas likumību un esat atbildīgi par iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties Uzņēmumam un/vai trešajām personām, šādu personas datu nelikumīgas apstrādes dēļ.

Ja mainās jūsu personas dati vai cita saistītā informācija, jums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā jāmaina un/vai jāpapildina jūsu iesniegtie personas dati vai cita saistītā informācija.


Kādas ir Uzņēmuma tiesības?


Uzņēmumam ir tiesības atteikt piekļuvi Vietnei, ja esat jaunāks par 16 gadiem.

Ja Uzņēmumam ir šaubas par iesniegto personas datu vai citas saistītās informācijas pareizumu, tam ir tiesības prasīt, lai šādi dati vai cita saistītā informācija tiktu precizēta un/vai papildināta.

Uzņēmumam ir tiesības nosūtīt informāciju par mainītajiem Uzņēmuma pakalpojumiem un/vai to noteikumiem, kā arī citu informāciju, kas saistīta ar Uzņēmuma darbību un kuru jums ir nepieciešams zināt.

Uzņēmums dara visu iespējamo, lai nodrošinātu netraucētu Vietnes darbību un turpmāku tās funkcionēšanu, bet tam nav pienākuma nodrošināt nepārtrauktu Vietnes darbību, ja to ietekmē faktori, kas nav Uzņēmuma kontrolē.


Kā Uzņēmums rūpējas par jūsu personas datu drošību?


Uzņēmums īsteno atbilstošus organizatoriskos un tehniskos personas datu aizsardzības pasākumus, lai jūsu personas datus aizsargātu pret nejaušu vai nelikumīgu izpaušanu, iznīcināšanu, grozīšanu, kā arī pret jebkādu citādu nelikumīgu apstrādi. Minētie pasākumi tiek izraudzīti, ņemot vērā riskus jūsu kā datu subjekta tiesībām un brīvību.

Šajā gadījumā Uzņēmums nodrošina stingru piekļuves kontroli apstrādājamajiem personas datiem un piekļuvi piešķir tiem uzņēmuma darbiniekiem, kuriem personas dati ir nepieciešami viņu darba veikšanai, un uzrauga piešķirtās piekļuves izmantošanu. Uzņēmums piekļuvi personas datiem nodrošina ar atbilstoša līmeņa parolēm un noslēdz konfidencialitātes līgumus ar personām, kuras piekļūst jūsu personas datiem.

Uzņēmuma darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir iepazīstināti ar personas datu aizsardzības prasībām un nodrošina apstrādājamo personas datu konfidencialitāti.


Mēs sociālajos tīklos


Vietnē ir saites uz Uzņēmuma sociālo tīklu kontiem. Visu informāciju, kuru mums sniegsiet ar sociālo mediju starpniecību (ieskaitot paziņojumus, lauku „Like” un „Follow” lietošanu un citu komunikāciju), kontrolē sociālā tīkla pārvaldītājs. Tīmekļa vietnē ir saites uz mūsu kontiem sociālajos tīklos. Pašlaik mums ir šādi konti:

Iesakām izlasīt trešo pušu paziņojumus par privātumu un tieši sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja jums rodas jebkādi jautājumi par to, kā viņi izmanto jūsu personas datus.


Ko darīt, ja jums ir radušies jautājumi?


Sakarā ar jautājumiem, kas jums radušies, varat sazināties ar Uzņēmumu, rakstot uz e-pastu [email protected] vai pa tālruni +371 29494093.


Sīkdatnes (angl. Cookies)


Lai šī vietne pareizi darbotos, tā laiku pa laikam jūsu ierīcē ieraksta nelielas datu kopas, kuras sauc par sīkdatnēm. To dara vairākums lielāko tīmekļa vietņu.


Kas ir sīkdatnes?


Sīkdatne ir neliela teksta kopa, kuru vietne tās apmeklējuma laikā saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē. Tā rezultātā jūsu tīmekļa vietne noteiktu laika periodu var „atcerēties” jūsu darbības un izvēles (piemēram, jūsu lietotājvārds, valoda, fonta lielums un citas displeja opcijas), un jums nav nepieciešams atkārtoti iestatīt tās katru reizi, kad apmeklējat vietni vai pārlūkojat dažādas tās lapas.


Kādi ir izmantojamo sīkdatņu veidi?


Obligātās sīkdatnes – šīs sīkdatnes nepieciešamas Vietnes pareizai darbībai. Tās ļauj izmantot noteiktas Vietnes funkcijas, piemēram, drošu piekļuvi Vietnē izveidotajam kontam.

Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes – šīs sīkdatnes apkopo datus par to, cik lietotāju izmanto Vietni, kādu saturu viņi izvēlas pārlūkošanai, un citu informāciju, kura nepieciešama, lai uzlabotu Vietnes funkcionalitāti.

Funkcionālās sīkdatnes – šīs sīkdatnes izmanto, lai atpazītu Lietotāju, kurš atkārtoti izmanto Vietni. Tās palīdz personalizēt Vietnē parādīto saturu, saglabāt atlasītos iestatījumus utt.

Reklāmas/ trešo pušu sīkdatnes – ar šo sīkdatņu palīdzību informācija par Vietnes lietošanu tiek pielāgota Lietotāja interesēm atbilstošas reklāmas vai citas mērķtiecīgas informācijas piedāvāšanai.


Kā Factris (turpmāk tekstā – Uzņēmums) izmanto sīkdatnes?


https://factris.com izmanto sīkdatnes, lai ievāktu jūsu IP adreses un pārlūkošanas informāciju, piemēram, vietni, kuru apmeklējat, vai laiku, kas pavadīts katrā vietnē. Tas ļauj tīmekļa vietnei atcerēties jūsu sistēmu un iestatījumus.

„Google Analytics” sīkdatnes ļauj Uzņēmumam izsekot vietnes datplūsmas un lietotāju darbības vietnē – Uzņēmums izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu vietnes apmeklēšanas pieredzi.

„Google AdWords” izmanto tīmekļa vietnes reklāmas analīzes pakalpojumu reklāmguvumu uzskaitei. Katru reizi, kad vietnes apmeklētājs noklikšķina uz reklāmas, „Google AdWords” ievieto reklāmguvumu uzskaites sīkdatni apmeklētāja datora cietajā diskā (to sauc par „reklāmguvumu sīkdatni”). „Google Adwords” sniedz nenorādošu informāciju par jums un jūsu pārlūkošanas paradumiem atkārtotā mārketinga nolūkos.

„LinkedIn” un „Facebook” reklāmas sīkdatnes, kas ļauj vietnes apmeklētājiem rādīt reklāmas, pamatojoties uz jūsu apmeklētajām lapām, jūsu izdarītajām izvēlēm, tādā veidā izmantojot, lai novērtētu tiešsaistes mārketinga kampaņu efektivitāti, izpildes kvalitāti, ar mērķi novērtēt reklāmas efektivitāti un piedāvāt precīzas reklāmas reklāmdevējiem un parādīt atbilstošu reklāmu.

Sīkdatnes tiek instalētas jūsu ierīcē, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Ņemiet vērā – ja savā pārlūkprogrammā atspējojat sīkdatnes, dažas vietnes funkcijas var daļēji vai pilnībā nedarboties.

Sīkdatņu izmantošanas juridiskais pamats ir Uzņēmuma likumīgās intereses nodrošināt vietnes tehnisko darbību. Gadījumos, kad sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos jūsu izvēli un apkopotu statistiku, sīkdatņu izmantošanas juridiskais pamats ir jūsu piekrišana.


Kam ir piekļuve jūsu datiem?


Piekļuve statistikas datiem par Uzņēmuma apmeklētājiem ir Uzņēmuma darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par šo datu analīzi un vietnes uzlabošanu.

Tāpat arī Uzņēmuma partneri var piekļūt tehniskajiem ierakstiem, kuri nodrošina Uzņēmumam vietnes satura pārvaldības rīkus vai Uzņēmuma vietnes mitināšanas (angl. hosting) pakalpojumus. 

„Google Analytics” rīku nodrošina „Google Inc.” (ASV uzņēmums), tāpēc tam ir arī piekļuve ar šo rīku apkopotajai statistikai. „Google Inc.” ir apņēmusies ievērot ES un ASV privātuma vairoga principus, kuri nodrošina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES privātuma standartus. Uz šo pakalpojumu sniedzēju attiecas arī līgumiskās privātuma saistības. Par to varat lasīt šeit: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment 20160909.html

Piekļuve sīkdatnēm ir partneriem „Google AdWords”, „Facebook” un „Linkedln”.


Cik ilgi Uzņēmums saglabā datus?


Uzņēmums savāktos datus analīzei izmanto līdz trijiem gadiem.

Sīkdatnes parasti ir derīgas īsu laiku atkarībā no sīkdatnes veida (apmeklējuma sesija, viena minūte, stunda, diena, nedēļa vai mēnesis), bet dažos gadījumos tās var būt derīgas līdz pieciem gadiem.


Jūsu tiesības un kā varat tās izmantot


Sazinoties ar Uzņēmumu pa e-pastu [email protected] vai izmantojot citu norādīto Uzņēmuma kontaktinformāciju, jūs varat izmantot savas tiesības, arī tās, kuras saistītas ar personas datu apstrādi, izmantojot sīkdatnes. Jums jāiesniedz pieteikums kopā ar savu personu apliecinošu dokumentu vai tiesību aktu noteiktajā veidā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kuri ļauj pienācīgi identificēt personu.

Jūsu tiesības:


 • iepazīties ar jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam;
 • pieprasīt labot jūsu personas datus;
 • pieprasīt dzēst jūsu personas datus;
 • ja nepieciešams, atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei;
 • ja piemērojams – tiesības uz datu pārnesamību.


Dažos gadījumos jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi vai nepiekrist jūsu personas datu apstrādei.

Pēc Jūsu pieprasījuma jūsu personas dati tiks dzēsti, Uzņēmums saglabās tikai tās informācijas kopijas, kuras nepieciešamas, lai aizsargātu trešo personu likumīgās intereses, ievērotu valsts iestāžu pienākumus, risinātu strīdus un identificētu traucējumus.


Kā pārvaldīt sīkdatnes?


Jūs varat izdzēst visas ierīcē jau esošās sīkdatnes; turklāt lielākajā daļā pārlūkprogrammu var iestatīt, lai nebūtu iespējams instalēt sīkdatnes. Taču, ja to izdarīsiet, iespējams, jums manuāli būs jāievada vēlamie iestatījumi katru reizi, kad apmeklēsiet vietni. Turklāt daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties. Jūs jebkurā laikā varat sīkdatnes pārvaldīt un/vai dzēst pēc vēlēšanās. Vairumā pārlūkprogrammu var iestatīt, lai sīkdatnes netiek saglabātas.


Sīkdatņu pārvaldība jūsu pārlūkprogrammā


Lielākajā daļā pārlūkprogrammu var:


 • pārbaudīt, kādas sīkdatnes ir saglabātas, un dzēst atsevišķas sīkdatnes;
 • bloķēt trešo pušu sīkdatnes;
 • bloķēt sīkdatnes no konkrētām tīmekļa vietnēm;
 • bloķēt visas sīkdatnes;
 • aizverot pārlūkprogrammu, dzēst visas sīkdatnes.


Ja izvēlējāties dzēst sīkdatnes, atcerieties, ka visas iestatītās opcijas tiks noņemtas. Turklāt, ja pilnībā bloķēsiet sīkdatnes, daudzas vietnes (ieskaitot mūsu vietni) nedarbosies pareizi vai vietne pārlūkošana vispār nebūs iespējama. Šo iemeslu dēļ mēs neiesakām sīkdatņu atspējošanu, izmantojot mūsu tīmekļa vietni.Izvēle „nesekot”


Tehnoloģija „nesekot” nodrošina apmeklētājiem iespēju novērst viņu izsekošanu tīmekļa vietnēs jebkādiem mērķiem, tai skaitā analīzei, reklāmai un sociālo platformu vajadzībām. Kā pārlūkprogrammā iespējot opciju „nesekot”:Vai apmeklējiet šeit:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


Tiesības iesniegt sūdzību


Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu tiesības uz privātumu, varat sazināties ar Uzņēmumu pa e-pastu [email protected]. Jūs varat arī iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai vai vērsties tiesā.